IWI Events


Cyber Essentials


Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2017, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.Title / TeitlA successful business Transformation - from defence stalwart to F-35 Global assignee, DECA Sealand
Date / Dyddiad:1 June 2017 (Thu, AM Session)
Location / Lleoliad:Sealand

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

PLEASE CONTACT BILL JONES (details below) TO BE ADDED TO WAIT LIST.

Defence Electronics and Components Agency (DECA) has been based in North Wales for little over a century. We are an executive agency owned by the Ministry of Defence, formerly part of the Electronics and Components Business Unit of the Defence Aviation Repair Agency, latterly the Defence Support Group.

Our organisational history has incorporated numerous Transformations in recent years transitioning from an active RAF station through to our current incumbent as a commercially funded Executive Agency of the MOD. Our strategic aim is to deliver best value for money services that sustain the Armed Forces at home and during deployment. Our customer excellence and continuous improvement programmes’ have ensured we remain highly competitive in a progressive industry however; key to our success is our uniquely diverse skillset delivering an MRO and U capability on legacy equipment through to present day technologies.

Our capability strategy ensured DECA were recently selected by the F-35 Joint Program Office to be the global repair hub providing maintenance, repair, overhaul and upgrade services for F-35 avionic and aircraft components.

The half day event will provide an overview of our Transformational journey from RAF station to respected MOD and Industry partner and will include a short presentation, site tour and light lunch incorporating a Q&A session with members of the Sealand team.

https://www.gov.uk/government/organisations/defence-electronics-and-components-agency

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Trawsnewid llwyddiannus i fusnes - dyfarnu cytundeb F-35 byd eang i asiantaeth amddiffyn blaenllaw.

Mae Defence Electronics & Components Agency (DECA) wedi bod yn gweithio yng ngogledd Cymru ers ychydig dros ganrif. Rydym ni’n un o asiantaethau’r llywodraeth dan berchnogaeth y Weinyddiaeth Amddiffyn - asiantaeth a oedd gynt yn rhan o Uned Fusnes Electroneg a Chydrannau yr Asiantaeth Atgyweirio Awyrennau Amddiffyn, sef y Grwp Cefnogi Amddiffyn erbyn hyn.

Mae’r mudiad wedi trawsnewid llawer dros y blynyddoedd diwethaf. Rydym ni wedi trawsnewid o fod yn orsaf Awyrlu Brenhinol brysur i’n sefyllfa bresennol fel un o asiantaethau’r Weinyddiaeth Amddiffyn gaiff ei hariannu’n fasnachol. Ein nod strategol ydy darparu’r gwasanaethau gwerth am arian gorau sy’n cynnal y Lluoedd Arfog gartref ac mewn ymgyrchoedd. Mae ein rhaglenni rhagoriaeth cwsmer a gwelliant parhaus wedi sicrhau ein bod ni’n parhau i fod yn gystadleuol iawn mewn diwydiant sy’n datblygu o hyd ond; yr allwedd i’n llwyddiant ydy ein gallu unigryw ac amrywiol i wneud gwaith cynnal a chadw, atgyweirio, archwilio ac uwchraddio ar hen offer yn ogystal â thechnolegau cyfoes.

Oherwydd hyn, yn ddiweddar bu i Swyddfa’r Cyd-brosiect F-35 ddewis DECA i fod yn ganolfan atgyweirio byd-eang sy’n darparu gwasanaethau cynnal a chadw, atgyweirio, archwilio ac uwchraddio ar gyfer cydrannau afionig ac awyrennau F-35.

Bydd y digwyddiad hanner diwrnod hwn yn rhoi cipolwg ar ein taith drawsnewidiol o fod yn orsaf Awyrlu Brenhinol i bartner mawr ei barch i’r Weinyddiaeth Amddiffyn a’r diwydiant amddiffyn. Bydd hefyd yn cynnwys cyflwyniad byr, taith o amgylch y safle a chinio ysgafn gyda sesiwn holi ac ateb gydag aelodau tîm Sealand.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones (IWI Programme Manager on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlStrategic Recruitment for Engineering Excellence - with Electroimpact
Date / Dyddiad:8 June 2017 (Thu, AM Session)
Location / Lleoliad:Deeside

Description:LESS THAN 50% PLACES REMAINING

Electroimpact is a world leader in design and manufacturing of aerospace tooling and automation. (Recent winner of Insiders Tech Company of the year)

Electroimpact is a highly experienced aerospace automation company with a high concentration of engineers. Our wide range of projects include complete automation assembly systems for commercial aircraft wings, riveting machines and tools for wing panel and fuselage assembly, advanced fibre placement machines, robotic assembly systems and spacecraft handling equipment.

Our company was designed by the founder as a haven for engineers, with vertical responsibility for all work from concept to customer acceptance with minimal bureaucracy and barriers to success.

Our engineering led company has a rather unique method of organisation and recruitment, and our presentation will show how this unorthodox approach has led us to become the world leader in aerospace automation and tooling design and manufacture.

We will present an overview of our company capabilities and the wide-ranging technologies we have developed for aerospace manufacturers all around the world. We will also demonstrate how our unique recruitment processes work for us in establishing a truly engineering led organisation with very little barriers to enable our engineers to develop and provide our customers with bespoke design solutions.

www.electroimpact.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Recriwtio Strategol ar gyfer Rhagoriaeth Beirianyddol - Yng ngofal: Electroimpact UK Ltd

Mae Electroimpact yn arweinydd byd mewn gwaith awtomateiddio a chynllunio a gwneud addurniadau aerofod.

Mae Electroimpact yn gwmni awtomateiddio aerofod profiadol gyda nifer fawr iawn o beirianwyr. Mae ein prosiectau amrywiol yn cynnwys systemau gosod awtomateiddio llawn ar gyfer adenydd awyrennau masnachol, peiriannau ac offer gafaelgar ar gyfer gosod paneli adain a chyrff awyrennau, peiriannau gosod ffibr uwch, systemau gosod robotaidd ac offer trin llongau gofod. Cafodd ein cwmni ei ffurfio gan y sylfaenydd fel noddfa i beirianwyr, gyda chyfrifoldeb fertigol dros yr holl waith o’i syniad hyd at ymostyngiad y cwsmer gyda bron dim biwrocratiaeth na rhwystrau at lwyddiant.

Mae gan ein cwmni, gaiff ei arwain gan beirianneg, ddull tra unigryw o drefnu a recriwtio. Bydd ein cyflwyniad yn dangos sut mae’r dull anuniongred hwn wedi ein harwain ni at fod yn arweinydd byd mewn gwaith awtomateiddio aerofod a chynllunio a gwneud addurniadau.

Byddwn ni’n cyflwyno trosolwg o allu ein cwmni a’r dechnoleg amrywiol rydym ni wedi’i datblygu ar gyfer gwneuthurwyr aerofodol ledled y byd. Byddwn ni hefyd yn dangos sut mae ein prosesau recriwtio unigryw yn gweithio i ni wrth inni sefydlu mudiad sydd wirioneddol yn cael ei arwain gan beirianneg gyda bron dim rhwystrau sy’n galluogi ein peirianwyr i ddatblygu a rhoi gwasanaeth cynllunio unigryw i’n cwsmeriaid.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlDriving Performance through Customer Service - Warwick Chemicals / Lubrizol
Date / Dyddiad:14 June 2017 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Mostyn, N Wales

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

PLEASE CONTACT BILL JONES (details below) TO BE ADDED TO WAIT LIST.

Warwick Chemicals’ site at Mostyn produces a small but vital part of powder detergents that are sold by large multinationals such as Procter and Gamble. Dealing with multinationals demands the highest standards of service and a willingness to work closely with the customer at multiple levels in the organisation from operations and quality to R and D and sales.

On the half day visit to the site, Warwick will share some of the ways that they meet the needs of this demanding group of customers profitably.

This strategy enabled them to win a Supplier Excellence award from Procter and Gamble in 2016 - something that only 31 other companies achieved out of their global supplier base of over 50,000 companies!

The visit will include a site tour and a buffet lunch where you will be able to ask questions to members of the Warwick team.

http://warwickchem.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Mae safle Warwick Chemicals ym Mostyn yn cynhyrchu cydran fechan ond cwbl hanfodol o bowdrau golchi sy’n cael eu gwerthu gan gwmnïau mawr rhyngwladol fel Procter and Gamble. Wrth weithio gyda chwmnïau rhyngwladol, mae gofyn am y safonau uchaf o wasanaeth ynghyd â pharodrwydd i weithio’n agos gyda’r cwsmer ar lefelau gwahanol - o’r cynhyrchu a’r ansawdd i ymchwil, datblygu a gwerthu.

Yn ystod yr ymweliad hanner diwrnod hwn â’r safle, bydd Warwick yn rhannu rhai o’r ffyrdd maen nhw’n cwrdd â gofynion uchel y grwp yma o gwsmeriaid, gan lwyddo i wneud elw ar yr un pryd.

Gyda’r strategaeth hon bu iddyn nhw ennill y wobr Rhagoriaeth Cyflenwyr gan Procter and Gamble yn 2016. O blith yr 50,000 o gwmnïau ar draws y byd sy’n cyflenwi nwyddau i Procter and Gamble, dim ond 31 cwmni arall sydd wedi ennill y wobr hon.

Yn ystod yr ymweliad bydd cyfle i fynd am dro o gwmpas y safle, ac yna, dros ginio bwffe, gofyn cwestiynau i aelodau o dîm Warwick.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlMaking the leap – management buy-in journey - Hannaman Material Handling
Date / Dyddiad:19 June 2017 (Monday, AM Session)
Location / Lleoliad:Deeside

Description:In December 2013, Hannaman Material Handling (formerly known as Hannaman Engineering) was acquired via a Management Buy-In by Steve Downey. Since being acquired and changing its trading name in February 2014, the business has expanded its portfolio of services and products and is on a journey to becoming one of the UK’s leading Independent company’s specialising in the provision and service of most aspects of material handling which includes Forklift Trucks, Industrial Floor Care Equipment, Office & Warehouse Equipment, Fleet Management Systems and Operator Training.

Delegates will have the opportunity to hear about the challenges, successes and pitfalls of the Hannamans’ journey from the start of the Management Buy-In process to the key outcome of adding £1m of Turnover within 3 years.

It has always been Hannamans culture that customer service comes before anything else therefore the company continues to have an unwavering commitment to providing the very best in customer service and support. Hannamans goal is to provide a complete “one shop” solution in all aspects of material handling by working in partnership and building stronger relationships with their customers.

Having won Flintshire’s Most Socially Responsible Business Award for 2016 along with the Mitsubishi Dealer Gold Award in recognition of its ongoing commitment to providing outstanding customer service and support in its first 3 years since being acquired, Hannamans also have a clear commitment to engage and support in local charity and community projects.

www.hannaman.co.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Rheolwr allanol yn rhoi cynnig arni ac yn prynu’r cwmni

Ym mis Rhagfyr 2013, daeth Hannaman Material Handling (Hannaman Engineering gynt) i feddiant Steve Downey. Ers dod i’w feddiant ac ers iddo newid ei enw masnachol ym mis Chwefror 2014, mae’r busnes wedi cynyddu ei bortffolio o wasanaethau a chynnyrch. Mae bellach ar daith i ddod yn un o brif gwmnïau annibynnol Prydain sy’n arbenigo mewn darpariaeth a gwasanaeth y rhan fwyaf o agweddau sy’n ymwneud â thrin deunydd. Mae’r deunydd hwn yn cynnwys Wagenni Fforch Godi, Offer Gofal Lloriau Diwydiannol, Offer Swyddfa a Storfa, Systemau Rheolaeth Fflyd a Hyfforddiant Gweithredwr.

Caiff y cynrychiolwyr gyfle i glywed am heriau, llwyddiannau a thrafferthion taith Hannaman o ddechrau’r proses o brynu’r cwmni i’r deilliant allweddol o ychwanegu £1m o drosiant mewn 3 blynedd.

Mae hi wedi bod yn weledigaeth gan Hannaman erioed fod gwasanaeth cwsmer yn dod o flaen unrhyw beth arall. Mae’r cwmni felly yn parhau i fod ag ymrwymiad sefydlog at ddarparu’r gefnogaeth a’r gwasanaeth cwsmer gorau posibl. Nod Hannaman ydy darparu gwasanaeth "un siop" llwyr ym mhob agwedd o drin deunydd trwy weithio mewn partneriaeth a meithrin perthynas fwy cadarn gyda’i gwsmeriaid.

Mae Hannaman wedi ennill Gwobr Busnes Mwyaf Cyfrifol yn Gymdeithasol Sir y Fflint yn 2016 ynghyd â Gwobr Aur Masnachwr Mitsubishi sy’n cydnabod ei ymrwymiad parhaus at ddarparu gwasanaeth cwsmer a chefnogaeth arbennig yn ei 3 blynedd gyntaf. Mae gan Hannaman hefyd ymrwymiad pendant i gysylltu gyda a chefnogi elusennau lleol a phrosiectau cymunedol.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlData mining, management and insightful decisions - The Office for National Statistics
Date / Dyddiad:29 June 2017, Thu AM Session
Location / Lleoliad:Newport

Description:The Office for National Statistics is the UK’s largest independent producer of official statistics and its National Statistical Institute.

We are responsible for collecting and publishing statistics related to the economy, population and society at national, regional and local levels. We also conduct the census in England and Wales every 10 years.

ONS produces statistics, analysis and research on a daily basis which has a major impact on the economy and society. From GDP to inflation, trade to migration, our statistics are always in the public eye and political debate. We have a track record of high quality outputs and are increasingly producing value-added analysis to allow Britain to make better decisions. Our analytical capability is growing the pool of expertise within the South Wales region as a hub of data capability.

Like many organisations ONS is continuously changing to keep pace with the modern world. The availability of data from sources we could not previously comprehend is changing the way we work and the insight we can provide for the benefit of government, business, public services, civic society and the public. As part of this we are building a centre of expertise through our Data Science Campus based in Newport. This will be a world-leading hub for data science as we use our growing capability and work in partnership with others innovate around the production of statistics, analysis and research.

The modern world provides us with a great opportunity to exploit huge amounts of data to help policymakers, researchers and businesses. It also, however, presents problems, how do we measure fast-evolving forms of economic activity and changes in society? This is our challenge and the ONS Data Science Campus is part of our response as we build a new generation of tools and technologies to exploit the growth and availability of innovative data sources and to provide rich informed measurement and analyses on the economy, the global environment and wider society. Under the collective title of - People, Planet and Prosperity, we will deliver five themed research programmes on: Urban future / Society / Sustainability / Evolving economy and UK in a global context.

The IWI event on 29 June 2017 will provide an opportunity for you to see how we are facing these challenges, including an overview of the innovative data science work we are undertaking. Part of our model is to work with others for mutual benefit so we are keen to build our relationships with you.

www.ons.gov.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Teitl: Archwilio data, rheolaeth a phenderfyniadau mewnweledol

Yng ngofal: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Casnewydd

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol ydy cynhyrchydd annibynnol ystadegau swyddogol mwyaf Prydain yn ogystal â’r Sefydliad Ystadegol Cenedlaethol. Rydym ni’n gyfrifol am gasglu a chyhoeddi ystadegau sy’n gysylltiedig â’r economi, y boblogaeth a’r gymdeithas ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Rydym ni hefyd yn cynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr bob 10 mlynedd.

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynhyrchu ystadegau, dadansoddiadau a gwaith ymchwil yn ddyddiol sydd ag effaith fawr ar yr economi ac ar gymdeithas. O gynnyrch mewnwladol i chwyddiant, o fasnach i ymfudiad, mae ein hystadegau bob tro yn llygad y cyhoedd a dadleuon gwleidyddol. Mae gennym ni enw da am gynnyrch o safon dda ac yn cynhyrchu mwy a mwy o werth ar ddadansoddiad er mwyn caniatáu i bobl Prydain wneud penderfyniadau gwell. Mae ein gallu dadansoddol yn tyfu’r gronfa o arbenigwyr yn rhanbarth de Cymru i fod yn ganolfan gallu data.

Fel nifer o fudiadau eraill, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn newid o hyd er mwyn symud yr un mor gyflym â’r byd modern. Mae pa mor hawdd ydy mynd at ddata o ffynonellau nad oedden ni’n gallu eu deall o’r blaen yn newid y ffordd rydym ni’n gweithio. Mae hefyd yn newid y cipolwg allwn ni ei roi er lles y llywodraeth, busnesau, gwasanaethau cyhoeddus, y gymdeithas a’r cyhoedd. Fel rhan o hyn, rydym ni’n adeiladu canolfan o arbenigedd trwy ein Campws Gwyddoniaeth Data yng Nghasnewydd. Bydd y ganolfan yn arweinydd byd ar gyfer gwyddoniaeth data wrth inni ddefnyddio ein gallu sy’n tyfu o hyd a gweithio mewn partneriaeth gydag eraill sy’n arloesol gyda gwaith chynhyrchu ystadegau, dadansoddiad a gwaith ymchwil.

Mae’r byd modern yn rhoi cyfle gwych inni wneud yn fawr o nifer fawr iawn o ddata er mwyn helpu pobl sy’n llunio polisïau, ymchwilwyr a busnesau. Er hynny, mae hefyd yn creu problemau. Sut allwn ni fesur dulliau o weithgareddau economaidd a newidiadau mewn cymdeithas sy’n prysur esblygu? Dyma beth ydy ein her ni. Mae Campws Gwyddoniaeth Data y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhan o’n hymateb wrth inni adeiladu cenhedlaeth newydd o offer a thechnolegau er mwyn gwneud yn fawr o dwf a pha mor hawdd mynd ato ydy ffynonellau data arloesol ac er mwyn darparu mesuriad a dadansoddiadau cynhwysfawr ar yr economi, yr amgylchedd byd-eang a’r gymdeithas ehangach. O dan y teitl ’Pobl, Planed a Ffyniant’, byddwn ni’n darparu pum rhaglen ymchwil yn seiliedig ar y themâu hyn: Dyfodol trefol; Cymdeithas; Cynaladwyedd; Economi sy’n esblygu, a Phrydain mewn cyd-destun byd-eang.

Bydd y digwyddiad Nabod ein Diwydiannau ar 29 Mehefin 2017 yn rhoi cyfle ichi weld sut rydym ni’n wynebu’r heriau hyn, gan gynnwys trosolwg o’r gwaith gwyddoniaeth data arloesol rydym ni’n ei wneud. Rhan o’n model ydy gweithio gydag eraill er ein lles ein gilydd, felly rydym ni’n awyddus i feithrin ein perthynas gyda chi.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan