IWI Events


Cyber Essentials


Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2017, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.

Title / TeitlAligning values and behaviours for Continuous Improvement - Knauf Insulation
Date / Dyddiad:14 December 2016 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Cwmbran

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

Contact Bill Jones (details below) for Wait List

During the past 2 years the Knauf Insulation GMW site at Cwmbran has undergone a significant and sustained programme of continuous improvement.

More importantly, beyond simply improving manufacturing processes, Knauf has focussed on adopting the critical supporting concepts of having all employees aligned and connected to a clear vision; and developing a culture where all employees give the best of themselves and are proud of their achievements. The plant operates with a clear strategy of underpinning employee behavior to the values of the company to drive sustainable improvement.

Utilising this approach is a significant departure from the traditional approaches applied in the past. Cwmbran’s new approach is now gaining recognition and significant interest around other Knauf Insulation sites globally.

Delegates joining this visit will get a chance to learn from the senior change agents in Cwmbran, responsible for designing and driving forward this strategy and represents an excellent opportunity to adapt this approach for their own businesses.

Knauf Insulation represents one of the most respected names in insulation worldwide with 30 years of experience in the insulation industry and still growing fast. The Cwmbran manufacturing site produces Glass Mineral Wool insulation for both domestic and international markets.

www.knaufinsulation.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:‘Cyfosod gwerthoedd ac ymddygiad er mwyn gweld Gwella Parhaus’
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf bu cynllun sylweddol o wella parhaus ar waith yn safle Knauf Insulation yng Nghwmbrân lle caiff gwlân mwynol gwydr ei gynhyrchu.

Yn bwysicach, yn hytrach na gwneud dim mwy na gwella’r broses weithgynhyrchu, mae Knauf wedi canolbwyntio ar fabwysiadu cysyniadau pwysig i gefnogi hynny, sef bod yr holl weithwyr yn gweithio tuag at weledigaeth glir; a datblygu diwylliant lle mae pob gweithiwr yn rhoi o’u gorau ac yn falch o’u llwyddiannau. Mae strategaeth glir gan y gwaith, sef bod ymddygiad gweithwyr yn cyd-fynd â gwerthoedd y cwmni gyda hyn yn ei dro yn arwain at welliant cynaladwy.

Mae gweithio yn y ffordd yma yn newid byd o’i gymharu â’r ffyrdd traddodiadol o weithio. Mae’r ffordd newydd o wneud pethau yn safle Cwmbrân yn dod yn fwyfwy adnabyddus ac yn ennyn diddordeb mewn gweithfeydd eraill sydd gan Knauf o gwmpas y byd. Mae’r ymweliad hwn yn gyfle i ddysgu gan yr uwch swyddogion hynny yn safle Cwmbrân oedd yn gyfrifol am ddylunio a gweithredu’r strategaeth hon i drawsnewid y busnes. Mae hefyd yn gyfle gwych i feddwl sut i addasu’r dull yma o weithio ar gyfer eich busnes chi.

Mae Knauf Insulation yn un o’r cwmnïau uchaf eu parch yn y maes ynysu yn y byd i gyd. Mae ganddyn nhw 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ac yn dal i dyfu’n gyflym. Mae’r safle gweithgynhyrchu yng Nghwmbrân yn cynhyrchu Gwlân Mwynol Gwydr ar gyfer y farchnad Brydeinig a rhyngwladol.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlMoneypenny – The people. The whole people. And nothing but the people.
Date / Dyddiad:17 January 2017 (Tue AM session)
Location / Lleoliad:Wrexham

Description:Ask “what’s the most important asset in your business?” and the answer is invariably a pretty trite “our people”. A more revealing question is “as a business do you behave every day as though your people are your most important asset?”

While the answer to the first question is more often than not totally sincere, the second questions prompts a variety of answers, and can elicit a bit of soul searching…

Saying “yes” every day to this second question is what has taken Moneypenny from a £10,000 start-up to a world leader in telephone answering and outsourced reception solutions, with over 500 employees and offices in the UK and the USA, and recognition as one of the Top 5 Best Companies to Work For.

The latest stage in that journey has been the move into a beautiful, bespoke 91,000 sq. ft. headquarters. Purposefully designed with happiness and well-being in mind, its features have been chosen by a committee of over 500 Moneypennies themselves.

This half-day visit will include a tour of the company’s innovative, award-winning new building, and will give you an insight into why wellness is at the centre of Moneypenny’s unique approach as well as the importance of tree houses, pubs, glow sticks and gorillas in creating ‘the happiest office in the land’.

www.moneypenny.com/uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Moneypenny – Y bobl. Yr holl bobl. A dim byd ond y bobl.

Gofynnwch “beth ydy’r ased pwysicaf yn eich busnes?” a’r ateb gewch chi’n ddieithriad fydd yr hen ystrydeb neis “ein pobl.” Cwestiwn mwy dadlennol fodd bynnag ydy “fel busnes ydych chi’n gweithredu bob dydd fel petai eich pobl ydy’ch ased mwyaf gwerthfawr?”

Tra bod yr ateb i’r cwestiwn cyntaf fel arfer yn hollol ddiffuant, mae’r ail gwestiwn yn esgor ar sawl ateb, ac fe all arwain at gryn dipyn o holi mewnol . . .

Dweud ‘ydym’ bod dydd i’r ail gwestiwn sydd wedi trawsnewid Moneypenny o fod yn fusnes newydd gwerth £10,000 i fod yn un o gwmnïau mwyaf blaenllaw’r byd am ddarparu gwasanaeth derbynfa ac ateb y ffôn o bell. Yn wir, mae gan y cwmni mwy na 500 o weithwyr, swyddfeydd ym Mhrydain ac Unol Daliaethau’r America, ac wedi ennill cydnabyddiaeth fel un o’r 5 cwmni gorau i weithio iddyn nhw.

Y cam olaf ar y daith honno oedd symud i bencadlys hardd a phwrpasol 91,000 troedfedd sgwâr. Cafodd yr adeilad ei gynllunio’n benodol gyda golwg ar hapusrwydd a lles y staff, ac mae’r nodweddion wedi eu dewis gan bwyllgor o fwy na 500 o ‘Moneypennies’, sef gweithwyr y cwmni.

Bydd yr ymweliad hanner diwrnod hwn yn cynnwys taith o gwmpas adeilad newydd o fri ac arloesol y cwmni. Bydd hefyd yn rhoi cipolwg i chi pam fod lles wrth galon ffordd unigryw Moneypenny o wneud pethau ac yn taflu goleuni ar bwysigrwydd llochesi coed, tafarndai, ffyn disglair a gorilas wrth greu ‘swyddfa hapusaf y wlad.’

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlHalen Môn - small but perfectly formed? (Anglesey Sea Salt)
Date / Dyddiad:27 January 2017
Location / Lleoliad:Anglesey

Description:Selling a commodity as a niche product is not always easy.

We concentrate on quality and provenance, throw in a dash of innovation and underline it with sustainability.

We believe that if you can’t measure it, you can’t improve on it.

Particularly suited for fellow small and micro businesses, Halen Môn will take you on a behind the scenes tour which will inspire and enthuse you to take your own business to the next level.

Learn about the importance of branding and living your brand values, and of being a small company with the systems and professionalism of a much larger one. We’ll tell you how we work on continuous improvement: not best practice but ‘getting better’ as we believe you can always improve on what you do.

Includes a salt tasting and locally-sourced buffet lunch.

www.halenmon.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Halen Môn – yn fach ond wedi’i wneud yn berffaith?

Dydy gwerthu nwydd fel cynnyrch arbenigol (niche product) ddim bob tro yn hawdd.

Rydym ni’n canolbwyntio ar ei safon a’i darddiad, yn ychwanegu rhywbeth newydd ato ac yn ei wneud yn gynaliadwy.
Rydym ni’n credu os na allwch chi ei fesur, allwch chi ddim ei wella.

Dyma gyfle sy’n addas yn bennaf i gwmnïau bychain eraill. Bydd Halen Môn yn eich tywys ar daith y tu ôl i’r llenni fydd yn eich ysbrydoli ac yn eich llenwi gyda brwdfrydedd i fynd â’ch busnes ymlaen i’r lefel nesaf.

Cewch ddysgu am bwysigrwydd brandio a gwireddu gwerth eich brand, ac am fod yn gwmni bach sydd â systemau a phroffesiynoldeb cwmni cymaint mwy. Byddwn ni’n rhannu gyda chi sut rydym ni’n gweithio ar welliant parhaol: nid yr arfer orau, ond ‘gwella’ gan ein bod ni’n credu ei bod hi bob tro’n bosibl ichi wella’r hyn rydych chi’n ei wneud.

Bydd cinio bwffe ar gael gyda chynnyrch lleol a chyfle i flasu halen.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan