IWI Events

Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2016, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.
Title / TeitlWaste not, want not, don’t bin it, sell it! OR Maximise your bottom line through sustainable thinking.
Date / Dyddiad:2 November 2016 (Weds AM Session)
Location / Lleoliad:Ruthin

Description:LAST FEW PLACES REMAINING

CJ Timber have almost made an art form out of combining sustainability with their bottom line. The phrase ‘nothing leaves site without an invoice’ is their mantra.

However the process required to do this well is highly strategic but also quite scientific. CJ Timber will demonstrate their infectious enthusiasm and their success with this IWI visit and show how you can convert ‘waste’ into revenue.

With a special guest slot by Dr Derek Palmer who invented ’Amoxicillin’ and the “low temperature additive to washing powder’ this IWI event is sure to stimulate inventive thinking and delegates will be challenged and encouraged to participate in this interactive session.

CJ Timber will also host the event in a unique way where all materials for the event will be sustainable!

In 2014 CJ Timber received the Daily Post Award for “Growth through Innovation” and in 2013 they were runners up in the Timber industry’s Sustainability category. This Summer they have been awarded a KTP through Bangor University to work upon a novel method of drying “home grown” timber for the construction industry and are also very active in the Welsh Initiative of Beacon (Plants to Energy) program.

With a UK wide profile CJ Timber has been in business for over 60 years, they are the largest machine round timber fence post and timber fencing manufacturer and supplier in the UK with a host of supplementary products all sourced from sustainable forests in the UK.

www.cjtimber.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Afrad pob Afraid. Gwerthwch o nid ei daflu o!
NEU Gwnewch fwy o elw drwy feddwl yn gynaladwy.

Mae cyfuno cynaladwyedd gydag elw bron â bod yn grefft i gwmni CJ Timber. Yn wir, mae’r ymadrodd ‘does dim byd yn gadael y safle heb anfoneb’ wedi dod yn broffes iddyn nhw.

Fodd bynnag, mae’r broses sydd ei hangen i wneud hyn yn dda yn strategol iawn ac yn eithaf gwyddonol hefyd. Ar yr ymweliad hwn yng ngofal Nabod ein Diwydiannau bydd CJ Timber yn dangos eu brwdfrydedd heintus a’u llwyddiant ac fe gewch chi weld drosoch chi eich hun sut mae troi ‘gwastraff’ yn geiniogau.

Yn ychwanegol at hyn, bydd y gwr gwadd Dr Derek Palmer hefyd yn ymuno â ni. Dyma’r dyn a ddyfeisiodd ’Amoxicillin’ a’r “ychwanegyn tymheredd isel i bowdwr golchi”. Mae’r ymweliad hwn yn siwr o danio’ch dychymyg. Bydd y sesiwn yn un ryngweithiol, a byddwn yn eich annog a’ch herio i gymryd rhan.

Bydd CJ Timber hefyd yn cynnal y digwyddiad mewn ffordd unigryw gyda’r holl ddeunyddiau yn gynaladwy!

Yn 2014 bu i CJ Timber dderbyn gwobr y Daily Post am “Dwf drwy Arloesi” ac yn 2013 daeth y cwmni yn ail yng nghategori Cynaladwyedd y diwydiant coed. Yr haf yma fe ddyfarnwyd Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth iddyn nhw drwy Brifysgol Bangor i weithio ar ffordd newydd o sychu coed “cartref” ar gyfer y diwydiant adeiladau. Roedden nhw hefyd yn weithgar iawn yng nghynllun y fenter Gymreig Beacon (Ynni o Blanhigion).

Bu CJ Timber yn masnachu ers trigain mlynedd ac maen nhw’n adnabyddus ledled y Deyrnas Gyfunol. Nhw yw’r cwmni mwyaf ym Mhrydain sy’n gwneud a chyflenwi pyst ffens crynion wedi eu gwneud â pheiriant ynghyd â ffensys coed. At hyn, mae ganddyn nhw lwyth o gynnyrch ategol wedi eu gwneud o goed sy’n tarddu o goedwigoedd cynaladwy ym Mhrydain.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlThe Modern Slavery Act doesn’t concern my Welsh business.....with Eversheds
Date / Dyddiad:9 November 2016 (Weds AM Session)
Location / Lleoliad:Cardiff

Description:LTD PLACES REMAINING

The Modern Slavery Act has signalled a new push in the fight against slavery and trafficking- including a duty on businesses to play their part in stopping modern slavery in global supply chains. The pressure on employers to act is mounting further and there is growing corporate scrutiny and media interest in organisations who are perceived as not taking appropriate steps to tackle slavery and trafficking.

Many commercial organisations in Wales will be preparing to report under the Act for the first time either later in 2016 or 2017 and this session will examine how organisations are responding and practical lessons learnt.

The IWI visit with Eversheds will offer best practice preparation tips covering:

- the growing significance of human rights to business
- a recap of the duty to report under the Modern Slavery Act
- how have businesses responded to the new reporting duty
- the challenge of risk assessing your value/supply chain
- a practical step-by-step approach when preparing to report
- the risks of non-compliance
- Eversheds business and human rights survey - on the right path

Eversheds is one of the largest full service law firms in the world, acting for the public and private sector. We are pioneers in flexible working, dispute management, project management, online services and working globally. With a major presence in Cardiff we have offices across the UK, Europe, Middle East, Africa and Asia. We have four main practice groups: company commercial, human resources, litigation and dispute management and real estate.

www.eversheds.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Does a wnelo’r Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern ddim byd â’m busnes i . . .

Mae’r Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern yn arwydd o ymdrech newydd yn y frwydr yn erbyn caethwasiaeth a masnachu pobl. Bellach mae dyletswydd ar fusnesau i wneud eu rhan i roi terfyn ar gaethwasiaeth fodern mewn cadwyni cyflenwi byd eang. Mae pwysau cynyddol ar fusnesau i weithredu, ac mae mwy o graffu corfforaethol a diddordeb cyfryngol mewn mudiadau y tybir nad ydyn nhw’n cymryd y camau priodol i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a masnachu pobl.

Bydd sawl mudiad corfforaethol yng Nghymru yn paratoi i adrodd yn ôl o dan y Ddeddf am y tro cyntaf naill ai yn hwyrach ymlaen yn 2016 neu yn 2017. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ymateb mudiadau ac ar y gwersi ymarferol sydd wedi eu dysgu.

Bydd yr ymweliad hwn ag Eversheds wedi ei threfnu gan Nabod ein Diwydiannau yn edrych ar yr arferion gorau wrth baratoi ar gyfer y Ddeddf, gan gynnwys:

- perthnasedd cynyddol hawliau dynol i fusnesau
- ailedrych ar y ddyletswydd i adrodd yn ôl o dan y Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern.
- sut mae busnesau wedi ymateb i’r ddyletswydd newydd hon
- yr her o gynnal asesiad risg ar eich cadwyn gyflenwi
- ffordd ymarferol, cam wrth gam, o fynd ati i lunio adroddiad
- peryglon peidio â chydymffurfio
- Arolwg busnes a hawliau dynol Eversheds – ar y trywydd cywir

Mae Eversheds yn un o gwmnïau cyfreithiol gwasanaeth cyflawn mwyaf y byd ac yn gweithio ar ran y sector gyhoeddus a’r sector preifat. Rydym ni’n arloeswyr ym maes gweithio hyblyg, rheoli anghydfod, rheoli prosiectau, gwasanaethau ar-lein a gweithio byd-eang. Mae gennym ni bresenoldeb amlwg yng Nghaerdydd a swyddfeydd ledled Prydain, Ewrop, y Dwyrain Canol, Affrica ac Asia. Rydym ni’n gweithio mewn pedwar prif faes cyfreithiol: cwmnïau a chorfforaethol, adnoddau dynol, ymgyfreithio a rheoli anghydfod, ac eiddo tirog.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / Teitl“One Piece Flow Continues, Genba Kaizen 2.0” - with Mollertech
Date / Dyddiad:14 November 2016 (Mon AM Session)
Location / Lleoliad:Cwmfelinfach

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

Contact Bill Jones (details below for Wait List)

Following on from the successful Inside Welsh Industry event held in October 2015 IWI challenged Möllertech to open their doors again and show what a difference 12 months can make. They accepted and we now have the chance to go and see the implementation of one piece flow concepts introduced within the company through a very unique approach used to engage its members and change the culture within the organisation that in return has yielded very successful results.

Since our last visit Möllertech Wales has achieved the 2016 ‘Agamus European Automotive Lean Production’ award for international SME due its Kaizen approach, one of only 10 companies in Europe to receive such an accolade.

During the IWI workshop we will demonstrate the power of “Genba Kaizen and One Piece Flow”, two key elements that under pin the 2016 Kaizen strategy of “48hr total synchro from out to in”

MöllerTech is a tier 1 automotive injection moulding manufacturer of interior trim, centre console and exterior components to the automotive sector. Customers include Honda, BMW and Toyota, located in Cwmfelinfach since 1998, with 370 people employed.

www.moellergroup.com/en/moellergroup/

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:“Dal ati gyda’r Llifeiriant Un Ffrwd , Genba Kaizen 2.0”

Yn sgil y digwyddiad llwyddiannus y bu i Nabod ein Diwydiannau ei drefnu ym mis Hydref 2015 bu i ni herio Möllertech i agor eu drysau eto i ddangos pa wahaniaeth mae 12 mis yn medru ei wneud. Bu iddyn nhw dderbyn yr her, ac mae gennym ni nawr y cyfle i weld sut mae’r cysyniadau ‘llifeiriant un ffrwd’ wedi eu rhoi ar waith yn y cwmni mewn ffordd unigryw iawn. Drwy weithio yn y ffordd yma mae’r cwmni wedi llwyddo i dynnu ei aelodau i mewn a newid diwylliant y mudiad, rhywbeth sydd wedi arwain yn ei dro at ganlyniadau llwyddiannus iawn.
Ers ein hymweliad diwethaf mae Möllertech Cymru wedi ennill gwobr ‘Agamus European Automotive Lean Production’ 2016 ar gyfer Mentrau Bach a Chanolig Rhyngwladol ar gyfrif y dull Kaizen mae wedi ei fabwysiadu. Mae’n un o ddim ond 10 cwmni yn Ewrop i dderbyn y fath anrhydedd.
Yn ystod y gweithdy Nabod Ein Diwydiannau byddwn yn dangos pa mor rymus ydi “Gemba Kaizen a Llifeiriant Un Ffrwd”. Dyma ddwy elfen sy’n ategu strategaeth 2016 Kaizen o gael “cydweddu llwyr mewn 48 awr o’r tu allan i’r tu mewn.”
Mae MöllerTech yn gwmni haen 1 sy’n cynhyrchu cydrannau addurno mewnol, consol canol a chydrannau allanol yn y dull chwistrellu a mowldio ar gyfer cwmnïau’r diwydiant moduron. Ymysg ei gwsmeriaid mae Honda, BMW a Toyota. Mae’r cwmni wedi bod yng Nghwmfelinfach ers 1998 ac yn cyflogi 370 o bobl.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlTaxi, Take-Off and Landing Hoshin Kanri at Zodiac Seats UK
Date / Dyddiad:23 November 2106 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Cwmbran

Description:LAST FEW PLACES REMAINING

Zodiac Seats UK, part of the Zodiac Aerospace Group (30,000 employees, €4 billion+ consolidated sales revenue) is a premium manufacturer of First Class and Business Class seating systems.

Our UK facilities in Cwmbran (South Wales), Camberley (South England) and Brackley (South England) employee in excess of 1,700 people, housing the full design, development, manufacturing, marketing and aftermarket support of these systems.

Our experience in turning innovative concept designs into reality means Zodiac Seats UK has become one of the industry leaders in the Premium Aircraft Seating Segment, with prestigious customers such as British Airways, Emirates Airlines, Cathay Pacific, Lufthansa, American Airlines, to name just a few.

As our business grows over the next 5 years, a key challenge we face is to ensure our processes are both stable and predictable, maximising efficiency throughout all of our operations.......our solution?, To embark on a journey to deploy strategic objectives via Hoshin Kanri.

Now 3 years into the journey we are deploying strategic objectives across our four value streams and have the two rhythms of improvement, breakthrough and continuous active within our organisation.

With a focus on assuring quality into everything we do, maintaining balanced scorecards and empowering our people; our business alignment and organisation is improving.

Our journey is one that we want to share with you, to give you an insight into our past, present and future business.

We would like to welcome you to our event, hosted by Angie Norman, Head of Continuous Improvement (and a member of the UK Executive Management Team), where you will have the opportunity to really discover how we are changing our business, with a tour of our facilities, followed by a buffet lunch.

We look forward to welcoming you to Zodiac Seats UK.

www.zodiacaerospace.com/en

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Tacsi, Codi a Glanio – defnyddio Hoshin Kanri yn Zodiac Seats UK,
Zodiac Aerospace, Cwmbrân

Mae Zodiac Seats UK yn rhan o’r Zodiac Aerospace Group (30,000 o weithwyr, €4 bilwn+ o refeniw o werthiannau cyfun) ac yn gynhyrchydd blaenllaw systemau seddi dosbarth cyntaf a dosbarth busnes.

Mae’r cyfleusterau sydd gennym ni ym Mhrydain – yng Nghwmbrân (De Cymru) Camberley (De Lloegr) a Brackley (De Lloegr) yn cyflogi mwy na 1,700 o bobl. Yma caiff y systemau seddi eu dylunio, eu datblygu, eu gweithgynhyrchu a’u marchnata, a dyma lle caiff y cymorth ôl-farchnata ei ddarparu hefyd.

Mae ein profiad o droi dyluniadau cysyniadol arloesol yn realiti yn golygu bod Zodiac Seats UK wedi dod yn flaenllaw iawn yn y diwydiant o gynhyrchu’r seddau gorau i awyrennau. Yn wir, mae enwau mawr fel British Airways, Emirates Airlines, Cathay Pacific, Lufthansa, American Airlines ymhlith eu cwsmeriaid.

Wrth i’n busnes dyfu dros y pum mlynedd nesaf, un her fawr i ni fydd sicrhau bod ein prosesau yn sefydlog ac yn rhagweladwy. At hyn, bydd angen sicrhau fod pob agwedd o’n gwaith mor effeithlon ag y gallai fod. A’n hateb? Dechrau rhoi amcanion strategol ar waith drwy gyfrwng Hoshin Kanri.

Nawr, dair blynedd i mewn i’r daith honno rydym ni’n rhoi amcanion strategol ar waith ym mhob un o’n pedwar ffrwd gwerth. At hyn, mae’r ddau wahanol gysyniad o wella ar waith yn y mudiad hefyd, sef gwella rhagoriaethol a gwella parhaus.

Gyda phwyslais ar sicrhau ansawdd ym mhob agwedd o’n gwaith, cael cardiau sgorio cytbwys a grymuso’n pobl, mae ein mudiad ac aliniad y busnes yn gwella.

Ac fe hoffem ni i chi ddod ar beth o’r daith hon gyda ni, a chael cipolwg ar ein busnes yn y ‘gorffennol,’ y ‘presennol’ a’r ‘dyfodol.’

Yn hyn o beth fe hoffem ni eich gwahodd i’n digwyddiad yng ngofal Angie Norman, Pennaeth yr Adran Wella Parhaus (ac aelod o Dîm Rholi Gweithredol y Deyrnas Gyfunol) Bydd cyfle i chi ddarganfod go iawn sut rydym ni’n newid ein busnes, gweld y safle a mwynhau cinio bwffe i ddilyn.

Rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi i Zodiac Seats UK.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlBe a hero to your customers - Customer Service Excellence and how to close more sales - with Swansea University
Date / Dyddiad:1 December 2016 (Thu AM Session
Location / Lleoliad:Swansea Uni Bay Campus

Description:This IWI visit will deliver powerful insight into customer service excellence and class leading sales development through two recognised practitioners and speakers in the field.

From inspiring interactions to navigating the negatives and building powerful customer relationships that are not only loyal but become your biggest supporters. At a time when there is so much noise in business, find out how to put the people back at the centre of your strategy.

Firstly Andy Rogers of Xpedient Print and Influencers International. Frustrated by the lack of customer service supplied by his previous employer, Andy was motivated to start his own business. He developed and built on that customer service ethos to grow his business by 10 times. He will be sharing his 4 point strategy that any business can use to grow their business, by using the contacts they already have.

Suzanne Parry Jones of Perform Better is an executive coach and trainer who works with organisations to help develop their communication skills, manage their motivation, and refine the focus of their business, so they drive forward the performance of their people and their business. As an expert of some 20 years in corporate sales her specialism is ‘How to close more sales and win more business’.

Hosting and underpinning this visit will be the ION Leadership Programme team at Swansea University. Delivered by a team of business growth specialists ION leadership courses are based on practical, experiential learning within a trusted group of peers and they focus on finding real solutions for the real issues that leaders, at all levels, face every day. ION leadership is supported by the European Social Fund through the Welsh Government.

www.swansea.ac.uk
ionleadership.co.uk
www.xpedientprint.co.uk
www.performbetter.biz

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Testun: Bod yn arwr i’ch cwsmeriaid - Cynyddu gwerthiant drwy Wasanaethau Cwsmer Rhagorol.
Achlysur: Prifysgol Abertawe yn cyflwyno siaradwyr o Xpedient Print a Perform Better
Dyma ymweliad IWI fydd yn trafod y dylanwad sydd gan wasanaethau cwsmer rhagorol ar ddatblygiad gwerthiant o’r radd flaenaf, yng nghwmni a thrwy lygaid dau ymarferwr a siaradwr cydnabyddedig yn y maes.

Bydd sgyrsiau’r ddau’n delio ag ysbrydoli cysylltiadau, delio ag agweddau negyddol, ac adeiladu perthynas sydd nid yn unig yn meithrin hyder a theyrngarwch eich cwsmeriaid ond sydd hefyd yn eu gwneud yn gefnogwyr brwd. Mae’r cyfnod presennol yn un llawn swn a phryder i fyd busnes; dyma ymweliad fydd yn eich helpu i roi trefn ar eich blaenoriaethau a gwneud pobl yn ganolbwynt eich strategaethau unwaith eto.

Y siaradwr cyntaf fydd Andy Rogers o Xpedient Print ac Influencers International. Wedi mynd i deimlo’n rhwystredig oherwydd y diffyg gwasanaeth cwsmeriaid oedd yng nghwmni ei gyflogwr, fe benderfynodd Andy ddechrau ei fusnes ei hun. Fe ddatblygodd ethos gwasanaeth cwsmer ac adeiladu arno i’r fath raddau ag i dyfu ei fusnes i 10 gwaith ei faint cychwynnol. Mi fydd Andy’n cyflwyno ac yn rhannu ei strategaeth 4 pwynt, strategaeth y gall pob busnes ei ddefnyddio i dyfu ar sail y cysylltiadau sydd eisoes ganddyn nhw.

Mae Suzanne Parry Jones o gwmni Perform Better yn hyfforddwr rheolwyr sy’n gweithio gyda gwahanol gyrff a chwmnïau i ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, rheoli eu cymhellion, a mireinio ffocws eu busnes - a’r cwbl er mwyn gwella perfformiad eu pobl a’r busnes. Mae ganddi ugain mlynedd o brofiad o’r maes gwerthiant corfforaethol ac yn arbenigo’n benodol ar ‘Sicrhau mwy o werthiant ac ennill mwy o fusnes’.

Trefnwyr a chynhalwyr yr ymweliad ydi tîm Rhaglen Arweinyddiaeth ION Prifysgol Abertawe. Mae cyrsiau arweinyddiaeth ION yn cael eu cyflwyno gan dîm o arbenigwyr twf busnes, ac wedi eu seilio ar broses dysgu sy’n seiliedig ar ymarfer ac arbrofi o fewn grwp o gyfoedion dibynadwy. Canolbwynt y gwaith bob amser ydi darganfod atebion go iawn i’r problemau go iawn mae arweinwyr, ar bob lefel, yn eu hwynebu bob dydd. Mae gwaith arweinyddiaeth ION yn derbyn cefnogaeth ariannol o Gronfa Cymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlAligning values and behaviours for Continuous Improvement - Knauf Insulation
Date / Dyddiad:14 December 2016 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Cwmbran

Description:LTD PLACES REMAINING

During the past 2 years the Knauf Insulation GMW site at Cwmbran has undergone a significant and sustained programme of continuous improvement.

More importantly, beyond simply improving manufacturing processes, Knauf has focussed on adopting the critical supporting concepts of having all employees aligned and connected to a clear vision; and developing a culture where all employees give the best of themselves and are proud of their achievements. The plant operates with a clear strategy of underpinning employee behavior to the values of the company to drive sustainable improvement.

Utilising this approach is a significant departure from the traditional approaches applied in the past. Cwmbran’s new approach is now gaining recognition and significant interest around other Knauf Insulation sites globally.

Delegates joining this visit will get a chance to learn from the senior change agents in Cwmbran, responsible for designing and driving forward this strategy and represents an excellent opportunity to adapt this approach for their own businesses.

Knauf Insulation represents one of the most respected names in insulation worldwide with 30 years of experience in the insulation industry and still growing fast. The Cwmbran manufacturing site produces Glass Mineral Wool insulation for both domestic and international markets.

www.knaufinsulation.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:‘Cyfosod gwerthoedd ac ymddygiad er mwyn gweld Gwella Parhaus’
Yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf bu cynllun sylweddol o wella parhaus ar waith yn safle Knauf Insulation yng Nghwmbrân lle caiff gwlân mwynol gwydr ei gynhyrchu.

Yn bwysicach, yn hytrach na gwneud dim mwy na gwella’r broses weithgynhyrchu, mae Knauf wedi canolbwyntio ar fabwysiadu cysyniadau pwysig i gefnogi hynny, sef bod yr holl weithwyr yn gweithio tuag at weledigaeth glir; a datblygu diwylliant lle mae pob gweithiwr yn rhoi o’u gorau ac yn falch o’u llwyddiannau. Mae strategaeth glir gan y gwaith, sef bod ymddygiad gweithwyr yn cyd-fynd â gwerthoedd y cwmni gyda hyn yn ei dro yn arwain at welliant cynaladwy.

Mae gweithio yn y ffordd yma yn newid byd o’i gymharu â’r ffyrdd traddodiadol o weithio. Mae’r ffordd newydd o wneud pethau yn safle Cwmbrân yn dod yn fwyfwy adnabyddus ac yn ennyn diddordeb mewn gweithfeydd eraill sydd gan Knauf o gwmpas y byd. Mae’r ymweliad hwn yn gyfle i ddysgu gan yr uwch swyddogion hynny yn safle Cwmbrân oedd yn gyfrifol am ddylunio a gweithredu’r strategaeth hon i drawsnewid y busnes. Mae hefyd yn gyfle gwych i feddwl sut i addasu’r dull yma o weithio ar gyfer eich busnes chi.

Mae Knauf Insulation yn un o’r cwmnïau uchaf eu parch yn y maes ynysu yn y byd i gyd. Mae ganddyn nhw 30 mlynedd o brofiad yn y diwydiant ac yn dal i dyfu’n gyflym. Mae’r safle gweithgynhyrchu yng Nghwmbrân yn cynhyrchu Gwlân Mwynol Gwydr ar gyfer y farchnad Brydeinig a rhyngwladol.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan