IWI Events

Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2016, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.


Title / TeitlPrincipality - Introducing Continuous Improvement (CI) into Financial Services
Date / Dyddiad:8 June 2016 Wed (9am-12.30pm inc networking lunch)
Location / Lleoliad:Cardiff

Description:PLACES 80% ALLOCATED

At the Principality, we are very proud not only to be the no 1 building society in Wales, but also the UKs 6th largest. As a mutual building society, we are owned by and run for the benefit of our members, and in order to be the best for them, operating in a continuous improvement culture is paramount.

Continuous Improvement in the Principality utilises a unique blend of traditional approaches such as Lean and Six Sigma, together with some of the newer ways of thinking which challenge the fundamentals of service in operations and support functions, along with the thinking behind these principles. This results in an improved service across the end to end customer journey, benefits for our colleagues, improved financial performance and reduced operational risk.

During your visit you will have the opportunity to hear from our Customer Director, Julie-Ann Haines, who will introduce you to the Principality, our purpose, 2020 vision, core values and organisational set-up. This will be followed by a session with our CI Team, examining our approach, our deployment plan and the impact that we are seeing to date.

We will conduct a tour of our operational areas within Head Office before lunch is served. During this time there will be opportunity to ask more questions before we finish.

The team look forward to welcoming you to our event.

www.principality.co.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (07788 917934 or email below).

Disgrifiad:Principality – Cyflwyno Gwelliant Parhaol mewn Gwasanaethau Ariannol

Yma yn y Principality, rydym ni’n falch iawn mai ni ydy’r Gymdeithas Adeiladu fwyaf yng Nghymru a hefyd y 6ed fwyaf ym Mhrydain. Rydym ni’n gymdeithas adeiladu gydfuddiannol sydd ym mherchnogaeth ein haelodau ac sy’n cael ei rhedeg er eu lles. Er mwyn inni fod ar ein gorau mae meithrin diwylliant o wella’n barhaol yn bwysig iawn.

Mae system Gwelliant Parhaol y Principality yn defnyddio dulliau traddodiadol fel Lean a Six Sigma, ynghyd â rhai o’r ffyrdd mwyaf diweddar o feddwl. Mae hyn yn gosod her i hanfodion gwasanaethau gweithredu a nodweddion cefnogi ac yn annog pobl i feddwl y tu hwnt i’r egwyddorion hyn. Mae hyn yn arwain at wasanaeth gwell i’r cwsmer ym mhob agwedd o’r gwasanaeth, manteision i’n cydweithwyr, perfformiad ariannol gwell a llai o risg gweithredol.

Yn ystod yr ymweliad cewch glywed gan ein Cyfarwyddwyr Cwsmeriaid, Julie-Ann Haines, fydd yn rhoi cyflwyniad ichi am y Principality gan sôn am ein diben, gweledigaeth 2020, ein gwerthoedd craidd a threfn y mudiad. Yn dilyn hyn bydd sesiwn gyda’n tîm Gwelliant Parhaol fydd yn edrych ar ein ffordd o weithio, ein cynllun gweithredu a’r dylanwad sydd i’w weld hyd yma.

Byddwn ni’n arwain taith o amgylch ein hadrannau gweithredol yn ein Prif Swyddfa cyn darparu cinio. Yn ystod y cyfnod hwn bydd cyfle ichi ofyn mwy o gwestiynau cyn inni orffen.

Mae’r tîm yn edrych ymlaen at eich croesawu i’n digwyddiad.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlCalsonic Kansei - Cost saving with Minimum Investment
Date / Dyddiad:22 June 2016 (Wednesday 9am-12.30pm inc networking lunch)
Location / Lleoliad:Llanelli

Description:BOOKINGS NOW CLOSED EVENT FULL. DO NOT BOOK ONLINE.
BOOKINGS NOW CLOSED EVENT FULL. DO NOT BOOK ONLINE.
BOOKINGS NOW CLOSED EVENT FULL. DO NOT BOOK ONLINE.
Contact Bill Jones (details below) for Wait List

Calsonic Kansei Llanelli (CKLL) is part of a global business and the site has supplied to the automotive industry for 74 years. Like many businesses we face continuous competition from external competitors and also within the Calsonic Kansei family.

Staying competitive is a critical success factor and reducing costs is key. As a result we have created an aggressive cost saving programme that is part of our business plan and culture.

The challenge is to save costs, as quickly as possible, as economically as possible and then maintaining these savings. Easy to say, but almost impossible to achieve and maintain, however CKLL are achieving just this feat.

Is this applicable to all businesses? Yes, the examples are applicable to us all, and most importantly have been achieved with minimum cost. You may be a small business or part of an international organisation, CKLL will share the lessons they learned and how can this also be achieved in your own organisation.

www.ckeurope.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (07788 917934 or email below).

Disgrifiad:Mae Calsonic Kansei Llanelli (CKLL) wedi darparu cydrannau ar gyfer y diwydiant ceir ers 74 o flynyddoedd ac yn rhan o fusnes byd-eang. Fel llawer o fusnesau mae CKLL mewn cystadleuaeth parhaus â chystadleuwyr, rhai ohonyn nhw’n allanol a rhai’n aelodau o deulu Calsonic Kansei ei hun.

Mae parhau’n gystadleuol yn greiddiol i bob llwyddiant, ac elfen allweddol o’r gwaith hwnnw ydi lleihau costau. O ganlyniad, fe grewyd rhaglen lem o dorri costau a’i chymhwyso i’r cynllun busnes ac i ddiwylliant y cwmni.

Yr her sy’n rhaid ei hateb ydi’r her i arbed costau yn y modd cyflymaf a mwyaf darbodus posibl, ac yna i gynnal yr arbedion. Mae hon yn dasg hawdd ei chyflwyno, ond bron yn amhosibl ei chyflawni a’i chynnal dros amser; ac eto, dyna’n union mae CKLL wedi llwyddo i’w wneud.

Oes yma wersi i bob busnes? Oes, mae gwers yma i ni gyd ac, yn fwyaf pwysig, mae’r arbedion a gyflawnwyd wedi eu sicrhau ar leiafswm cost. P’un a ydych chi’n fusnes bach neu’n rhan o gwmni rhyngwladol, mae CKLL yn fodlon rhannu’r hyn a ddysgon nhw efo chi ynghyd â sut y gallwch chithau hefyd gyflawni’r hyn a gyflawnon nhw.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlAsset International - Don’t fear the machine – automation, efficiency and growing your business
Date / Dyddiad:28 June 2016 (Tuesday 9am-12.30pm inc networking lunch)
Location / Lleoliad:Newport

Description:1 PLACE REMAINING

Inside Welsh Industry will be visiting Asset International the UK’s leading manufacturer of large diameter HDPE pipes, part of the HS Utilities Group of Hill and Smith Holdings plc.

This award winning company based in Newport has already been recognised for Manufacturing Innovation by Made in Wales and continues to make great strides in operational efficiency by embracing automation for growth.

The senior team at Asset will take visitors through the journey of how they simultaneously improved operational efficiency and reduced health risks, via cultural change and the introduction of automation; and the positive effects it has on employee well-being and business performance.

www.weholite.co.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (07788 917934 or email below).

Disgrifiad:Nac ofnwch rym y peiriant – awtomateiddio er mwyn cynyddu effeithlonrwydd a thyfu’r busnes.

Mae IWI’n bwriadu ymweld a chwmni Asset International, prif gynhyrchydd peipiau HDPE y DU, ac aelod o Grwp HS Utilities Hill and Smith Holdings plc.

Mae’r cwmni, sydd â’i gartref yng Nghasnewydd, eisoes wedi ei wobrwyo fel Arloeswr Cynhyrchu gan Made in Wales, ac yn parhau i wneud camau breision tuag at wella effeithlonrwydd a chynyddu twf drwy awtomateiddio ei brosesau cynhyrchu.

Bydd aelodau uwch-dîm rheoli Asset yn cyflwyno sut y bu iddyn nhw, drwy newid diwylliant y gwaith ac awtomateiddio’r proses cynhyrchu, wella effeithlonrwydd, lles y gweithwyr a pherfformiad y busnes.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlGE Aviation Wales: Lean processes in a global company. Implementing lean processes to improve quality, productivity and cost.
Date / Dyddiad:7 July 2016 (Thursday 9am-12.30pm inc networking lunch)
Location / Lleoliad:Nantgarw

Description:1 PLACE REMAINING

Based just North of Cardiff, GE Aviation Wales is one of the largest aircraft engine maintenance facilities in the world. Employing a highly skilled workforce of over 1,200 people, the facility specialises in the maintenance, repair and overhaul of commercial aircraft engines. The site specialises in four engine types, including the GE90, the worlds most powerful aircraft engine, the GP7200, the engine that powers the new Airbus A380, the Rolls-Royce RB211 and the complete range of CFM56 engines, the worlds most popular aircraft engine. The business has capabilities to handle more than 450 engines a year and works with over 90 customers worldwide, including Emirates, easyJet and British Airways.

To ensure business success and remain competitive in a global market, GE Aviation Wales has a dedicated Lean Six Sigma team, who are responsible for introducing lean processes across all functions within the business.

At GE Aviation Wales we understand that adopting a lean approach is vital to ensure the business meets customers’ needs, working to specific engine turnaround times and specific costs on a daily basis.

The Half Day IWI visit will introduce you to GE Aviation Wales, its processes and its approach to lean. You will have the opportunity to be taken on a full site tour, followed by a visit to our Test Cell, one of GE’s largest and most prestigious testing facilities. Over lunch, there will be an opportunity to ask the lean six sigma leader, and the team, any questions regarding the business, its processes and what you have seen during the morning.

www.ge.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (07788 917934 or email below).

Disgrifiad:Mae GE Aviation Wales, cwmni â’i gartref ychydig i’r gogledd o Gaerdydd, yn un o weithfeydd cynnal a chadw injans awyren mwya’r byd. Mae gan y cwmni weithlu hynod fedrus o dros 1,200 o bobl sy’n arbenigo yn y gwaith o gynnal, trwsio ac atgyweirio injans awyrennau cwmnïau masnachol, a phedwar injan yn benodol: y GE90, injan awyren mwyaf pwerus y byd; y GP7200, sef injan newydd yr Airbus A380 newydd; injan RB211 Rolls-Royce; a phob un o’r gyfres injans CFM56, injan awyren mwyaf poblogaidd y byd. Mae GE yn gallu trin mwy na 450 injan bob blwyddyn ac yn gwasanaethu mwy na 90 o gwsmeriaid dros y byd, yn cynnwys cwmnïau Emirates, easyJet a British Airways.

Er mwyn sicrhau llwyddiant y busnes a pharhau’n gystadleuol mewn marchnad sy’n fyd-eang, mae GE Aviation Wales wedi creu tîm Lean Six Sigma, tîm sy’n gyfrifol am gyflwyno prosesau diwastraff i bob agwedd o’r busnes.

Mae GE Aviation Wales yn deall bod gweithredu’n ddiwastraff yn rhan hanfodol o sicrhau bod y busnes yn cwrdd ag anghenion y cwsmer. Yn hyn o beth mae gwaith beunyddiol y cwmni’n cynnwys gweithio i amserlen cwblhau gwaith penodol ac yn unol â chostau penodol.

Bydd ymweliad hanner diwrnod IWI yn eich cyflwyno i GE Aviation Wales, i brosesau’r cwmni ac i weithredu diwastraff. Bydd yr ymwelwyr yn cael eu tywys ar daith gynhwysfawr o’r safle, ac yna i weld y Test Cell, un o gyfleusterau prawf mwyaf a phwysicaf GE. Tros ginio bydd cyfle i holi arweinydd ac aelodau tîm Lean Six Sigma ynglyn â’r busnes, ei brosesau a’r hyn fyddwch wedi ei weld yn ystod y bore.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan