IWI Events


Cyber Essentials


Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2017, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.


Title / TeitlContinuous Improvement Journey to Shingo Silver medallion win - with Vale Europe
Date / Dyddiad:4th May 2017 (THU AM session)
Location / Lleoliad:Swansea

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

PLEASE CONTACT BILL JONES (details below) TO BE ADDED TO WAIT LIST.

Vale Clydach Refinery located near Swansea in South Wales, is one of Europe’s largest nickel refineries, producing high purity nickel pellet and powder products for specialist applications such as high nickel alloys, batteries, nickel plating and automotive components. We supply over 280 customers in over 30 countries worldwide (Europe, Asia and USA). Our Continuous Improvement (CI) approach has been based around cultural transformation and specific tools: Standard Work, 5S, TPM, OEE, QCO and Six Sigma.

We have been on a CI & Operational Excellence journey since 2008 and are proud of our achievements. Our employees have been trained in CI tools such as problem solving and are encouraged to apply this learning in their work team. Key to our success has been engaging with all employees to contribute improvement ideas and participate in their implementation. The visit will be an opportunity for us to share these experiences and what we have learnt along the way, through to being awarded the Welsh Business Award for Innovation/Improvement in Practices and the Shingo Silver medallion for Operational Excellence in January 2014.

We will share the process with you and during a tour of the Refinery you will have the opportunity to see how CI has been implemented in practice and ask questions to staff members at all levels of the organisation.

www.vale.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Vale Europe - Taith Gwelliant Parhaus i ennill medaliwn Arian Shingo

Mae Purfa Vale Clydach ger Abertawe yn ne Cymru yn un o burfeydd nicel mwyaf Ewrop sy’n cynhyrchu peledi nicel a chynnyrch powdr pur gaiff eu defnyddio’n arbenigol, er enghraifft, fel aloiau nicel, batris, platiau nicel a darnau ceir. Rydym ni’n cyflenwi cynnyrch i dros 280 o gwsmeriaid mewn dros 30 o wledydd ledled y byd (Ewrop, Asia a’r UDA). Mae ein dull Gwelliant Parhaus wedi’i seilio ar drawsnewid diwylliant ac offer penodol: Gwaith Safonol: 5S, TPM, OEE, QCO a Chwe Sigma.

Rydym ni wedi bod ar daith Gwelliant Parhaus a Rhagoriaeth Weithredol ers 2008 ac yn falch o’r hyn rydym ni wedi’i gyflawni. Mae ein gweithwyr wedi’u hyfforddi i ddefnyddio offer Gwelliant Parhaus tebyg i ddatrys problemau ac rydym ni’n eu hannog i ddefnyddio’r ddysg hon fel rhan o’u gwaith tîm. Yr hyn sy’n sicrhau ein llwyddiant ydy ein bod yn cyfathrebu gyda’r holl weithwyr er mwyn cyfrannu syniadau ar sut mae gwella ac yna’n cymryd rhan yn y broses o’u rhoi ar waith. Bydd yr ymweliad yn gyfle inni rannu’r profiadau hyn a’r hyn rydym ni wedi’i ddysgu ar hyd y daith, gan gynnwys derbyn Gwobr Busnes Cymru ar gyfer Arloesedd/Gwelliant mewn Gwaith a medaliwn Arian Shingo ar gyfer Rhagoriaeth Weithredol ym mis Ionawr 2014.

Byddwn ni’n rhannu’r broses hon gyda chi ac yn ystod taith o amgylch y burfa cewch gyfle i weld sut rydym ni wedi rhoi Gwelliant Parhaus ar waith yn ogystal â gofyn cwestiynau i’n haelodau o staff sy’n gweithio ar bob lefel yn y mudiad.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlCustomer Excellence in an Unpredictable environment – Lean or Agile or Le-agile! Product Safety, Quality, Efficiency and Profitability - with NORDAM
Date / Dyddiad:12 May 2017 (FRI AM Session)
Location / Lleoliad:Blackwood

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

PLEASE CONTACT BILL JONES (details below) TO BE ADDED TO WAIT LIST.

Commercial aircraft maintenance is an intensely demanding industry and the pursuit to customer excellence never ends in order to achieve success and secure the survival of the business.

NORDAM Europe is committed to the highest personal and product safety standards ‘to fly families safely’ delivering high quality products and services, on time and with best in class customer service to earn customer loyalty in the face of extensive competition from across the Global regions.

Our aim is to share with you the market demands and how they are translated to day to day operations to ensure the needs of our airline customers are supported with the required quality, cost and timeliness.

The Half Day IWI visit will give you brief outline of NORDAM Europe’s business practices, the principles and culture supported by facility tour to show some of the tools in action in our component maintenance repair shop. There will be opportunity to have discussions with the management team during a lunch buffet.

www.nordam.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Gwasanaeth cwsmer rhagorol mewn sefyllfaoedd nad oes modd eu rhagweld – Di-wastraff neu Ystwyth, neu Ystwyth-Ddi-Wastraff.

Diogelwch, ansawdd, effeithlonrwydd ac elw cynnyrch.

Mae cynnal a chadw awyrennau masnachol yn ddiwydiant dyrys iawn. Does dim modd gorffwys mymryn ar y rhwyfan yn yr ymgyrch barhaus i gynnig gwasanaeth cwsmer rhagorol. Yn wir, dim ond drwy hynny y mae llwyddo a sicrhau parhad y busnes.

Mae NORDAM Europe wedi ymrwymo i’r safon uchaf posib o ddiogelwch personol a diogelwch cynnyrch er mwyn ‘cludo teuluoedd yn ddiogel’ o un lle i’r llall. Yn hyn o beth, mae’r cwmni yn darparu cynnyrch a gwasanaethau o ansawdd yn brydlon gan gynnig y gwasanaeth cwsmer gorau posib. Diben hyn i gyd ydy ennill teyrngarwch cwsmeriaid yn wyneb cystadleuaeth helaeth o bedwar ban byd.

Ein nod yn y digwyddiad hwn ydy rhannu gyda chi yr hyn mae’r farchnad yn ei ddisgwyl a dangos sut mae gwaith beunyddiol y cwmni yn ymateb i hynny ac yn sicrhau ein bod yn cefnogi anghenion ein cwsmeriaid yn y maes awyrennau o ran ansawdd, cost ac amserlen.

Bydd yr ymweliad hanner diwrnod hwn a drefnwyd gan Nabod Ein Diwydiannau yn codi cwr y llen ar arferion busnes NORDAM Europe ac ar egwyddorion a diwylliant y cwmni. I ategu hyn, bydd cyfle i fynd am dro o amgylch y safle i weld peth o’r offer ar waith yn ein gweithdy trwsio a chynnal a chadw cydrannau. Bydd modd hefyd sgwrsio gyda’r tîm rheoli dros ginio bwffe.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf if WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlContinuous improvement and customer excellence through cultural innovation - Intellectual Property Office
Date / Dyddiad:17 May 2017 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Newport

Description:LESS THAN 50% AVAILABILITY

This IWI visit will deliver powerful insight into customer excellence through innovation and offer a window into the IPOs stated aims to assist UK businesses leverage their intellectual property to improve their international competitiveness and also protect their most critical asset. IPO is constantly improving its services to organisations and has embraced strong continuous improvement goals.

The Intellectual Property Office (IPO) is the official UK government body responsible for intellectual property (IP) rights including patents, designs, trade marks and copyright.

The Patent Office was set up in 1852 to grant patents, although the origins of the patent system date back a further 400 years.

We’re now a team of over 1,000, with our main offices in Newport. The team is made up of specialists in rights-granting, IT, finance and HR. In addition, we also hold Investor in People and Customer Excellence awards for our training and development of staff and commitment to customer service respectively, as well as a TW3 award for our Adaptive ways of working.

Cultural change in an organisation of well over 1,000 people doing very different jobs can be challenging, and you have to be in it for the long haul! Join us to hear about the ups and downs on the journey to becoming an innovative and empowered organisation whose people and customers are at the heart of change.

We hope you will leave with some positive practical tips to take back to your organisation, but also, things to avoid when trying to engage your staff and senior leaders in innovation.

www.ipo.gov.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Bydd yr ymweliad Nabod Ein Diwydiannau hwn yn rhoi cipolwg grymus ar ragoriaeth cwsmer trwy arloesedd ac yn rhoi cyfle i edrych ar amcanion penodol y Swyddfa Eiddo Deallusol i gynorthwyo busnesau’r DU i drosoli eu heiddo deallusol er mwyn gwella eu hysfa gystadleuol ryngwladol ac amddiffyn eu hased pwysicaf. Mae’r Swyddfa Eiddo Deallusol yn gwella ei gwasanaethau i fudiadau yn gyson ac mae wedi mabwysiadu nodau gwelliant parhaus cadarn.

Y Swyddfa Eiddo Deallusol ydy’r corff llywodraethu swyddogol yn y DU sy’n gyfrifol am hawliau eiddo deallusol gan gynnwys patentau, dyluniadau, nodau masnachu a hawlfraint.

Cafodd y Swyddfa Batent ei sefydlu yn 1852 er mwyn caniatáu patentau, er bod tarddiad y system batent yn dyddio’n ôl i 400 mlynedd ynghynt.

Rydym ni bellach yn dîm o dros 1,000 gyda’n prif swyddfeydd yng Nghasnewydd. Mae’r tîm yn cynnwys arbenigwyr ym meysydd caniatáu hawliau, TG, cyllid ac AD. Yn ychwanegol at hyn, mae gennym ni hefyd wobrau Buddsoddwr mewn Pobl a Rhagoriaeth Cwsmer am ein hyfforddiant a datblygiad staff a’n hymrwymiad i wasanaeth cwsmer yn ôl eu trefn, yn ogystal â gwobr TW3 am ein ffyrdd addasol o weithio.

Gall newid diwylliannol mewn mudiad gyda dros 1,000 o bobl sy’n gwneud swyddi gwahanol fod yn her, ac mae’n rhaid ichi ymrwymo am yr hir dymor! Ymunwch â ni i glywed am y pethau da, a’r pethau sydd ddim mor dda, ar hyd ein taith at fod yn fudiad arloesol ac awdurdodedig lle mae ei bobl a’i gwsmeriaid wrth wraidd unrhyw newid.

Rydym ni’n gobeithio y byddwch chi’n gadael gydag ambell awgrym ymarferol a chadarnhaol i’w rannu gyda’ch mudiad, ond hefyd yn gwybod pa bethau i’w hosgoi wrth geisio cyflwyno arloesedd i’ch staff a’ch uwch arweinwyr.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlDriving Performance through Customer Service - Warwick Chemicals / Lubrizol
Date / Dyddiad:14 June 2017 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Mostyn, N Wales

Description:Warwick Chemicals’ site at Mostyn produces a small but vital part of powder detergents that are sold by large multinationals such as Procter and Gamble. Dealing with multinationals demands the highest standards of service and a willingness to work closely with the customer at multiple levels in the organisation from operations and quality to R and D and sales.

On the half day visit to the site, Warwick will share some of the ways that they meet the needs of this demanding group of customers profitably.

This strategy enabled them to win a Supplier Excellence award from Procter and Gamble in 2016 - something that only 31 other companies achieved out of their global supplier base of over 50,000 companies!

The visit will include a site tour and a buffet lunch where you will be able to ask questions to members of the Warwick team.

http://warwickchem.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Mae safle Warwick Chemicals ym Mostyn yn cynhyrchu cydran fechan ond cwbl hanfodol o bowdrau golchi sy’n cael eu gwerthu gan gwmnïau mawr rhyngwladol fel Procter and Gamble. Wrth weithio gyda chwmnïau rhyngwladol, mae gofyn am y safonau uchaf o wasanaeth ynghyd â pharodrwydd i weithio’n agos gyda’r cwsmer ar lefelau gwahanol - o’r cynhyrchu a’r ansawdd i ymchwil, datblygu a gwerthu.

Yn ystod yr ymweliad hanner diwrnod hwn â’r safle, bydd Warwick yn rhannu rhai o’r ffyrdd maen nhw’n cwrdd â gofynion uchel y grwp yma o gwsmeriaid, gan lwyddo i wneud elw ar yr un pryd.

Gyda’r strategaeth hon bu iddyn nhw ennill y wobr Rhagoriaeth Cyflenwyr gan Procter and Gamble yn 2016. O blith yr 50,000 o gwmnïau ar draws y byd sy’n cyflenwi nwyddau i Procter and Gamble, dim ond 31 cwmni arall sydd wedi ennill y wobr hon.

Yn ystod yr ymweliad bydd cyfle i fynd am dro o gwmpas y safle, ac yna, dros ginio bwffe, gofyn cwestiynau i aelodau o dîm Warwick.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan