IWI Events


Cyber Essentials


Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2017, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.


Title / TeitlHalen Môn - small but perfectly formed? (Anglesey Sea Salt)
Date / Dyddiad:27 January 2017
Location / Lleoliad:Anglesey

Description:SMALL CAPACITY EVENT, PLACES ALREADY MORE THAN 75% ALLOCATED

Selling a commodity as a niche product is not always easy.

We concentrate on quality and provenance, throw in a dash of innovation and underline it with sustainability.

We believe that if you can’t measure it, you can’t improve on it.

Particularly suited for fellow small and micro businesses, Halen Môn will take you on a behind the scenes tour which will inspire and enthuse you to take your own business to the next level.

Learn about the importance of branding and living your brand values, and of being a small company with the systems and professionalism of a much larger one. We’ll tell you how we work on continuous improvement: not best practice but ‘getting better’ as we believe you can always improve on what you do.

Includes a salt tasting and locally-sourced buffet lunch.

www.halenmon.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Halen Môn – yn fach ond wedi’i wneud yn berffaith?

Dydy gwerthu nwydd fel cynnyrch arbenigol (niche product) ddim bob tro yn hawdd.

Rydym ni’n canolbwyntio ar ei safon a’i darddiad, yn ychwanegu rhywbeth newydd ato ac yn ei wneud yn gynaliadwy.
Rydym ni’n credu os na allwch chi ei fesur, allwch chi ddim ei wella.

Dyma gyfle sy’n addas yn bennaf i gwmnïau bychain eraill. Bydd Halen Môn yn eich tywys ar daith y tu ôl i’r llenni fydd yn eich ysbrydoli ac yn eich llenwi gyda brwdfrydedd i fynd â’ch busnes ymlaen i’r lefel nesaf.

Cewch ddysgu am bwysigrwydd brandio a gwireddu gwerth eich brand, ac am fod yn gwmni bach sydd â systemau a phroffesiynoldeb cwmni cymaint mwy. Byddwn ni’n rhannu gyda chi sut rydym ni’n gweithio ar welliant parhaol: nid yr arfer orau, ond ‘gwella’ gan ein bod ni’n credu ei bod hi bob tro’n bosibl ichi wella’r hyn rydych chi’n ei wneud.

Bydd cinio bwffe ar gael gyda chynnyrch lleol a chyfle i flasu halen.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / Teitl"Agile teams enabling complex delivery" with Companies House
Date / Dyddiad:1 February 2017 (Wed AM session)
Location / Lleoliad:Cardiff

Description:PLACES MORE THAN 75% ALLOCATED

Does your organisation manage complex systems, multiple product/service types and endless variation in format and requirements from your customers?

As a government organisation Companies House operate in an ever changing legislative environment while seeking to provide order and certainty in a complex and varied environment where accuracy and clarity of results is paramount and at the same time meeting key strategy objectives. Our business plan is to reduce burdens and costs, provide open data on companies and improve register integrity. We intend to become 100% digital and Digital by Default.

Achieving this is no mean feat and we deliver by having highly flexible systems, processes and most importantly ‘Agile Teams’ that can respond quickly.

This IWI visit will provide you with an insight into what we do and how we operate and deliver results, balancing complex legislative needs with our plans to move to 100% digital enablement.

We’ll provide an overview of how we process company information in a number of formats, how we built our agile teams and the practices we use plus some intriguing historical company information.

Over a buffet lunch there’s opportunity to discuss what you’ve learned with department managers and team members.

www.companieshouse.gov.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Timau chwim Ty’r Cwmnïau yn fodd i ddarparu gwasanaethau cymhleth.

Ydy’ch mudiad yn rheoli systemau cymhleth, sawl gwahanol fath o gynnyrch neu wasanaeth, amrywiadau di-ben-draw mewn arddull a gwahanol ofynion gan gwsmeriaid?

Fel un o fudiadau’r llywodraeth mae Ty’r Cwmnïau yn gweithio mewn byd o ddeddfwriaeth sydd wastad yn newid. Yn hyn o beth rydym ni’n ceisio darparu trefn a sicrwydd mewn maes cymhleth ac amrywiol lle mae canlyniadau manwl ac eglur o’r pwys mwyaf, gan gwrdd ar yr un pryd ag amcanion strategaethol allweddol. Ein cynllun busnes ydy lleihau baich a chostau, darparu gwybodaeth agored ynghylch cwmnïau a gwella cywirdeb y gofrestr. Ein bwriad ydy bod yn 100% digidol a mabwysiadu trefn lle mai’r norm ydy gwneud pethau’n ddigidol.

Nid ar chwarae bach y mae cyflawni hyn. Yn wir, rydym ni’n cyflawni’n gwaith drwy fod â systemau a phrosesau hyblyg eithriadol, ac yn bwysicach na dim, timau chwim o staff sy’n medru ymateb yn gyflym.
Bydd yr ymweliad hwn yng ngofal Nabod ein Diwydiannau yn rhoi cipolwg i chi ar yr hyn rydym ni’n ei wneud, sut rydym ni’n gweithio ac yn cyflawni, a’r cydbwysedd rydym ni’n ceisio’i gadw rhwng anghenion deddfwriaethol cymhleth a’n cynlluniau i symud i drefn lle mae modd gwneud popeth yn ddigidol.

Byddwn yn rhoi trosolwg o sut rydym ni’n prosesu gwybodaeth am gwmnïau mewn sawl diwyg gwahanol a sut fu i ni greu ein timau chwim a’n ffyrdd o weithio. Byddwch hefyd yn cael clywed ychydig o wybodaeth hanesyddol ddiddorol iawn am gwmnïau.
Dros ginio bwffe bydd cyfle i drafod yr hyn ddysgoch chi gyda rheolwyr adran ac aelodau o’r tîm.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917 934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlContinental Teves UK - Chinese proverb: "When the wind of change blows, some build walls, others build windmills"
Date / Dyddiad:13 February 2017 (AM Session)
Location / Lleoliad:Ebbw Vale

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK HERE ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK HERE ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK HERE ONLINE

Contact Bill Jones (details below) for Waiting List

Visit and plant tour of Continental Teves Uk Ltd, Ebbw Vale. Manufacturer of hydraulic brake calipers and part of the global automotive tier 1 supplier, Continental Ag.

Faced with closure in 2006 due to the economic pressure of inter-group competition from best cost countries, the business transformed itself into a specialist manufacturer of niche and high performance calipers. It has now become the Centre of Excellence for low volume and niche production within the group of 17 factories globally.

Recent awards:
- Wales Quality centre Journey to Excellence - Strategy award Dec 2016
- Corporate Health Award 2016
- Certification and release to supply FCA in Dec 2016
- Volvo quality excellence award
- Other automotive supplier accreditations Daimler, Ford, JLR, BMW, VW, Bentley, Porsche, GM amongst others

Visit this business and see in action:
- their approach to objective deployment
- low volume specialist machining
- lean manufacturing tools in action - especially specialising in quick changeover production and low volume batch manufacturing with the flexibility to produce a catalogue of over 30,000 different products
- entrepreneurial approach to diversification
- Team work and flexible working

www.continental-corporation.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Dihareb Tsieineaidd: "Pan fo gwyntoedd newydd yn chwythu, mae rhai pobl yn codi waliau, ac eraill yn codi melinau gwynt."

Taith o amgylch ffatri Continental Teves Uk Ltd, Glyn Ebwy. Mae’r cwmni yn cynhyrchu caliperau breciau hydrolig ac mae hefyd yn rhan o gwmni Continental Ag sy’n cyflenwi nwyddau’n uniongyrchol i’r diwydiant cerbydau byd-eang.

Yn 2006 roedd Continental Teves yn wynebu’r posibilrwydd o orfod cau oherwydd cystadleuaeth gan gwmnïau eraill o’r grwp oedd yn gweithio mewn gwledydd allai gynnig gwell costau cynhyrchu. Ers hynny, mae’r busnes wedi trawsnewid ei hun gan arbenigo mewn cynhyrchu caliperau penodol o safon uwch na’r cyffredin. Bellach daeth y cwmni yn ganolfan rhagoriaeth ar gyfer cynhyrchu offer arbenigol ar raddfa fechan mewn grwp o 17 ffatri ar draws y byd.
Gwobrau diweddar
- Gwobr Llwybr Llwyddiant Canolfan Ansawdd Cymru
- Gwobr Iechyd Corfforaethol 2016
- Ardystiad ac ail brydles i gyflenwi’r FCA ym mis Rhagfyr 2016
- Gwobr rhagoriaeth ansawdd Volvo
- Ardystiadau gan sawl cwmni arall sy’n cyflenwi’r diwydiant ceir, yn eu plith Daimler, Ford, JLR, BMW, VW, Bentley, Porsche a GM.
Dewch i weld y busnes a sut mae’n gweithio.
- sut maen nhw’n rhoi amcanion ar waith
- peiriannu arbenigol ar raddfa fach
- offer gweithgynhyrchu diwastraff ar waith – gan arbenigo’n benodol mewn newid cynnyrch a chynhyrchu ar raddfa fach. Mae gan y cwmni’r hyblygrwydd i gyhoeddi catalog o fwy na 30 mil o wahanol gynhyrchion
- ffordd arloesol o arallgyfeirio
- Gwaith tîm a gweithio’n hyblyg

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917 934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlPanasonic, positivity and proactive health and safety.
Date / Dyddiad:10 March 2017 (AM Session)
Location / Lleoliad:Cardiff

Description:PLACES ALREADY 50% ALLOCATED

You cant understate the importance of the culture of your workplace in relation to Health and Safety.

Is it a proactive all-involvement culture? or a reactive ‘learn from our mistakes’ culture?

At PMUK we try to develop our staff to understand the importance of a positive culture within the work force where management must lead from the front and set the examples.

We ensure we train our staff on all aspects of Health and Safety and ensure they understand the consequences if things go wrong.

The role of the Health and Safety Team at PMUK is to promote a positive culture and provide the staff with the information and training to have a safe working environment for all.

Our aim is to provide you with some key ideas you can take back to your organisations and work towards a positive outlook on health and safety and the business benefits it can bring.
If your workforce are aware of the requirements to keep them safe and the management set examples it will help to reduce the accidents within the workplace.

The Half Day IWI visit will give you an insight into the tools and techniques we use to promote and continuously improve the onsite culture. We will also carry out some basic risk assessment exercises to help cement the principles and you will see this in action during the site tour.

www.pmuk.co.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Panasonic, eiddgarwch a brwdfrydedd ynghylch iechyd a diogelwch.
Allwch chi ddim tan-bwysleisio pa mor bwysig ydy diwylliant eich gweithle mewn perthynas ag Iechyd a Diogelwch.
Oes yna frwdfrydedd ymysg eich gweithwyr gyda phawb yn cyfrannu, neu oes yna agwedd ’dysgu o’n camgymeriadau’?
Yn PMUK rydym ni’n ceisio meithrin ein staff i ddeall pwysigrwydd datblygu diwylliant cadarnhaol ymysg y gweithwyr lle mae angen i’r rheolwyr arwain drwy esiampl.
Rydym ni’n sicrhau ein bod yn hyfforddi’n staff ym mhob agwedd o waith Iechyd a Diogelwch a gwneud yn siwr eu bod yn deall y goblygiadau petai pethau’n mynd o chwith.
Gwaith y Tîm Iechyd a Diogelwch yn PMUK ydy hyrwyddo diwylliant cadarnhaol a rhoi i’r staff yr wybodaeth a’r hyfforddiant sydd eu hangen arnyn nhw i greu gweithle diogel i bawb.
Ein nod ydy rhoi ychydig o syniadau allweddol i chi y medrwch chi eu rhoi ar waith yn eich mudiad a gweithio tuag at weld iechyd a diogelwch mewn goleuni gwell. Byddwn hefyd yn sôn am y manteision busnes all ddod yn sgil hyn.
Os ydy’ch gweithwyr yn ymwybodol o’r gofynion sydd yna i’w diogelu nhw, a’r rheolwyr yn arwain drwy esiampl bydd hyn yn help i leihau’r damweiniau sy’n digwydd yn y gweithle.
Bydd yr ymweliad hanner diwrnod hwn a drefnwyd gan Nabod ein Diwydiannau yn codi cwr y llen ar yr offer a’r technegau rydym ni’n eu defnyddio i hyrwyddo diwylliant y gweithle a’i wella’n barhaus. Byddwn hefyd yn cynnal ambell ymarfer asesu risg sylfaenol er mwyn gwreiddio’r egwyddorion mewn sefyllfaoedd ymarferol, a byddwch yn gweld hyn yn digwydd wrth gerdded o gwmpas y safle.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjonrd@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan