IWI Events


Cyber Essentials


Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2017, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.Title / TeitlData mining, management and insightful decisions - The Office for National Statistics
Date / Dyddiad:29 June 2017, Thu AM Session
Location / Lleoliad:Newport

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE

PLEASE CONTACT BILL JONES (details below) TO BE ADDED TO WAIT LIST.

The Office for National Statistics is the UK’s largest independent producer of official statistics and its National Statistical Institute.

We are responsible for collecting and publishing statistics related to the economy, population and society at national, regional and local levels. We also conduct the census in England and Wales every 10 years.

ONS produces statistics, analysis and research on a daily basis which has a major impact on the economy and society. From GDP to inflation, trade to migration, our statistics are always in the public eye and political debate. We have a track record of high quality outputs and are increasingly producing value-added analysis to allow Britain to make better decisions. Our analytical capability is growing the pool of expertise within the South Wales region as a hub of data capability.

Like many organisations ONS is continuously changing to keep pace with the modern world. The availability of data from sources we could not previously comprehend is changing the way we work and the insight we can provide for the benefit of government, business, public services, civic society and the public. As part of this we are building a centre of expertise through our Data Science Campus based in Newport. This will be a world-leading hub for data science as we use our growing capability and work in partnership with others innovate around the production of statistics, analysis and research.

The modern world provides us with a great opportunity to exploit huge amounts of data to help policymakers, researchers and businesses. It also, however, presents problems, how do we measure fast-evolving forms of economic activity and changes in society? This is our challenge and the ONS Data Science Campus is part of our response as we build a new generation of tools and technologies to exploit the growth and availability of innovative data sources and to provide rich informed measurement and analyses on the economy, the global environment and wider society. Under the collective title of - People, Planet and Prosperity, we will deliver five themed research programmes on: Urban future / Society / Sustainability / Evolving economy and UK in a global context.

The IWI event on 29 June 2017 will provide an opportunity for you to see how we are facing these challenges, including an overview of the innovative data science work we are undertaking. Part of our model is to work with others for mutual benefit so we are keen to build our relationships with you.

www.ons.gov.uk

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Teitl: Archwilio data, rheolaeth a phenderfyniadau mewnweledol

Yng ngofal: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol, Casnewydd

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol ydy cynhyrchydd annibynnol ystadegau swyddogol mwyaf Prydain yn ogystal â’r Sefydliad Ystadegol Cenedlaethol. Rydym ni’n gyfrifol am gasglu a chyhoeddi ystadegau sy’n gysylltiedig â’r economi, y boblogaeth a’r gymdeithas ar lefelau cenedlaethol, rhanbarthol a lleol. Rydym ni hefyd yn cynnal y cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr bob 10 mlynedd.

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cynhyrchu ystadegau, dadansoddiadau a gwaith ymchwil yn ddyddiol sydd ag effaith fawr ar yr economi ac ar gymdeithas. O gynnyrch mewnwladol i chwyddiant, o fasnach i ymfudiad, mae ein hystadegau bob tro yn llygad y cyhoedd a dadleuon gwleidyddol. Mae gennym ni enw da am gynnyrch o safon dda ac yn cynhyrchu mwy a mwy o werth ar ddadansoddiad er mwyn caniatáu i bobl Prydain wneud penderfyniadau gwell. Mae ein gallu dadansoddol yn tyfu’r gronfa o arbenigwyr yn rhanbarth de Cymru i fod yn ganolfan gallu data.

Fel nifer o fudiadau eraill, mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn newid o hyd er mwyn symud yr un mor gyflym â’r byd modern. Mae pa mor hawdd ydy mynd at ddata o ffynonellau nad oedden ni’n gallu eu deall o’r blaen yn newid y ffordd rydym ni’n gweithio. Mae hefyd yn newid y cipolwg allwn ni ei roi er lles y llywodraeth, busnesau, gwasanaethau cyhoeddus, y gymdeithas a’r cyhoedd. Fel rhan o hyn, rydym ni’n adeiladu canolfan o arbenigedd trwy ein Campws Gwyddoniaeth Data yng Nghasnewydd. Bydd y ganolfan yn arweinydd byd ar gyfer gwyddoniaeth data wrth inni ddefnyddio ein gallu sy’n tyfu o hyd a gweithio mewn partneriaeth gydag eraill sy’n arloesol gyda gwaith chynhyrchu ystadegau, dadansoddiad a gwaith ymchwil.

Mae’r byd modern yn rhoi cyfle gwych inni wneud yn fawr o nifer fawr iawn o ddata er mwyn helpu pobl sy’n llunio polisïau, ymchwilwyr a busnesau. Er hynny, mae hefyd yn creu problemau. Sut allwn ni fesur dulliau o weithgareddau economaidd a newidiadau mewn cymdeithas sy’n prysur esblygu? Dyma beth ydy ein her ni. Mae Campws Gwyddoniaeth Data y Swyddfa Ystadegau Gwladol yn rhan o’n hymateb wrth inni adeiladu cenhedlaeth newydd o offer a thechnolegau er mwyn gwneud yn fawr o dwf a pha mor hawdd mynd ato ydy ffynonellau data arloesol ac er mwyn darparu mesuriad a dadansoddiadau cynhwysfawr ar yr economi, yr amgylchedd byd-eang a’r gymdeithas ehangach. O dan y teitl ’Pobl, Planed a Ffyniant’, byddwn ni’n darparu pum rhaglen ymchwil yn seiliedig ar y themâu hyn: Dyfodol trefol; Cymdeithas; Cynaladwyedd; Economi sy’n esblygu, a Phrydain mewn cyd-destun byd-eang.

Bydd y digwyddiad Nabod ein Diwydiannau ar 29 Mehefin 2017 yn rhoi cyfle ichi weld sut rydym ni’n wynebu’r heriau hyn, gan gynnwys trosolwg o’r gwaith gwyddoniaeth data arloesol rydym ni’n ei wneud. Rhan o’n model ydy gweithio gydag eraill er ein lles ein gilydd, felly rydym ni’n awyddus i feithrin ein perthynas gyda chi.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of Welsh Govt)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan