IWI Events

Inside Welsh Industry Events

Welcome to the Inside Welsh Industry Events Booking Website.

SCROLL DOWN FOR FULL LIST OF EVENTS


NEW SEMESTER FOR 2016, new hosts being added all the time – check back regularly for updates.
Title / TeitlComposites are coming - prepare or die? The Advanced Composites Training and Development Centre
Date / Dyddiad:28 September 2016 (Wed AM)
Location / Lleoliad:Hawarden

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
Contact Bill Jones on details below for Wait List

Composite materials are being widely adopted in some industries, but the supply chain does not have sufficient capacity to cope as expansion continues. Furthermore there is a lack of preparedness and recognition of the effects this will have on traditional metal-based industries as well as a need for training. The Advanced Composites Training and Development Centre was established as a joint activity between Airbus, Wrexham Glyndwr University and Welsh Government in 2010. The Wrexham Glyndwr University part undertakes training in Composites across a wide range as well as research into new methods of high throughput manufacturing to meet future demands. The research takes place on a national stage with close collaboration with the Advanced Manufacturing Research Centre with Boeing and the National Composites Centre.

The event will have two parts:
- In the first composite materials will be introduced. The reasons why composite materials are being adopted then will be explored and explained.
- A tour of the facility and opportunity to see composites being made and tested first hand.

Why should you attend?
The event will give an understanding of the issues involved and the drive to replace metals by composites. It will give an insight into the work of the centre and prove the starting point for support through the transition to using and manufacturing in composites.

http://www.glyndwr.ac.uk/en/campusesandfacilities/advancedcompositetraininganddevelopmentcentre/

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Mae deunyddiau cyfansawdd ar y ffordd – paratoi neu farw?

Cefndir
Mae mynd mawr ar ddeunyddiau cyfansawdd mewn rhai diwydiannau. Eto, does gan y gadwyn gyflenwi ddim digon o gymhwysedd i ymdopi wrth i’r ehangu barhau. Ymhellach, mae diffyg adnabyddiaeth o effaith hyn i gyd ar ddiwydiannau metel traddodiadol, ac mae angen mwy o baratoi a hyfforddiant hefyd. Sefydlwyd y Ganolfan Ddatblygu a Hyfforddiant Deunyddiau Cyfansawdd Uwch fel menter ar y cyd rhwng Airbus, Prifysgol Glyndwr Wrecsam a Llywodraeth Cymru yn 2010. Yn rhan Prifysgol Wrecsam Glyndwr o’r ganolfan caiff hyfforddiant amrywiol ei gynnal ym maes deunyddiau cyfansawdd ac mae llawer o waith ymchwil yn digwydd yno hefyd i ffyrdd newydd o weithgynhyrchu mewnbwn uchel i gwrdd â gofynion y dyfodol. Mae’r gwaith ymchwil yn mynd rhagddo ar lwyfan rhyngwladol ac mewn cydweithrediad agos â’r Ganolfan Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch gyda Boeing a’r Ganolfan Deunyddiau Cyfansawdd Genedlaethol

Bydd dwy ran i’r digwyddiad:
- Yn y rhan gyntaf caiff y deunyddiau cyfansawdd eu cyflwyno cyn mynd ymlaen i egluro ac archwilio pam fod deunyddiau cyfansawdd yn cael eu defnyddio.
- Yna bydd taith o amgylch y cyfleuster a chyfle i weld drosoch chi eich hun ddeunyddiau cyfansawdd yn cael eu gwneud a’u profi.

Pwy ddylai ddod?
Bydd y digwyddiad yn rhoi dealltwriaeth o’r materion sydd ynghlwm â’r maes ac am yr ymgyrch i gyfnewid metelau am ddeunyddiau cyfansawdd. Bydd yn fodd hefyd o gael cipolwg ar waith y ganolfan ac o gael cymorth cychwynnol wrth feddwl am ddechrau defnyddio a gweithgynhyrchu deunyddiau cyfansawdd.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlOver 3000 small improvement opportunities and counting... The Royal Mint
Date / Dyddiad:6 October 2016 (THU AM Session)
Location / Lleoliad:Pontyclun

Description:EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
EVENT FULL DO NOT BOOK ONLINE
Contact Bill Jones on details below for Wait List

At The Royal Mint we have 1100 years of minting experience, we currently manufacture circulating coins for both the UK and 60 countries worldwide producing approx. 4.5 billion pieces per year as well as producing Commemorative coins, Bullion and Medals at our site.

Engagement is Key within any organisation driving continuous improvement and with 3000 small improvement opportunities submitted and completed during the last 18 months we have engagement from our associates in abundance, we don’t just encourage our associates to submit ideas but to actually implement those ideas and gain recognition for their efforts.

During the course of the visit we will walk you through our CI system and how it aligns with our value stream and every support function associated with it.

The system has been rolled out in both manufacturing areas and non-manufacturing so there are no areas untouched from HR to finance to every production process.

During the visit we will also take you on a short tour of some of the areas to show you our CI system and how our structured problem solving is fundamental to driving us to be better every day.

www.royalmint.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Mae’r Bathdy Brenhinol wedi bod yn bathu arian ers 1100 o flynyddoedd ac ar hyn o bryd rydym ni’n cynhyrchu arian cylchredol i’r Deyrnas Gyfunol a 60 gwlad arall ar draws y byd. Yn wir, bob blwyddyn rydym ni’n cynhyrchu 4.5 biliwn darn arian ynghyd â darnau arian coffa, medalau, a barrau aur ac arian.
I unrhyw fudiad sy’n gwthio am welliannau parhaus, mae cydweithio’n hanfodol. Yn hyn o beth, dros y deunaw mis diwethaf mae tair mil o syniadau ynglyn â sut i wella’r sefydliad wedi eu cyflwyno i ni ac yna’u rhoi ar waith. Dyna gydweithio yng ngwir ystyr y gair. Eto i gyd, rydym ni’n gwneud llawer iawn mwy nac annog ein partneriaid i gyflwyno syniadau. Rydym ni’n eu hannog nhw i weithredu’r syniadau hynny ac yna’n cydnabod eu hymdrechion.
Yng nghwrs yr ymweliad byddwn yn trin a thrafod ein System Wella Parhaus, yn egluro’r berthynas rhyngddi â’n ffrwd gwerth ac yn dal sylw ar bob swyddogaeth ategol sy’n rhan ohoni.
Mae’r system wedi ei rhoi ar waith yn y maes cynhyrchu a thu hwnt gydag Adnoddau Dynol, Cyllid a phob proses gynhyrchu i gyd yn dod o dan ei dylanwad.
Yn ystod yr ymweliad byddwn hefyd yn mynd â chi ar daith i rai o’r gwahanol fannau yn y sefydliad. Byddwn yn dangos i chi ein System Wella Parhaus a sut mae ein dull strwythuredig o ddatrys problemau yn elfen hanfodol o’r gwaith sy’n ein gwthio ni i wella’n hunain bob dydd.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlEntrepreneurs – what is the X Factor? (with the Princes Trust and ICE Campus)
Date / Dyddiad:19 October 2016 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Caerphilly

Description:LIMITED PLACES REMAINING

The Prince’s Trust in Wales has been a long term supporter of developing young entrepreneurs and many alumni have graduated from their development programmes to found their own businesses and be highly successful.

What makes an entrepreneur? Drive and determination? Ideas? Training? Natural talent? Encouragement? With this IWI visit we will hear from a selection of entrepreneurs who have made it, what made them special and how you can incorporate this thinking into your strategy.

Gareth Jones - Welsh Entrepreneur Champion 2015 and CEO and Founder of Welsh ICE and Prince’s Trust Alumni will be the keynote speaker and we will also feature another company case study.

The event will welcome established businesses, start ups and new entrepreneurs to engage and share ideas in a uniquely entreprenurial location.

The event will be hosted by ICE (Innovation Centre for Enterprise) which is a space, in time, in your schedule, in a community, for you to get stuff done, and see your ideas come true through hard work and focus.

ICE’ vision in 2011 was to create a centre where people come together to do things on purpose, working had to build businesses and create jobs for the local area.

This year an independent report showed that Welsh ICE have helped the creation of over 300 jobs since its launch in 2012. The estimated net GVA impact from this activity is placed at £13.5m. In monetary terms for any £1.00 invested the return has been £25-30.

www.princes-trust.org.uk
http://welshice.org

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Beth ydi’r ffactor ‘hud’ yn llwyddiant Entrepreneuriaid?

Prince’s Trust / Campws ICE
Mae Prince’s Trust Cymru yn gefnogwr tymor hir o ddatblygu entrepreneuriaid ifanc ac mae llawer o’r rhai a dderbyniodd y gefnogaeth honno wedi mynd yn eu blaenau i sefydlu eu cwmnïau llwyddiannus eu hunain.

Beth ydi nodweddion entrepreneur? Cymhelliant cryf a natur benderfynol? Syniadau da? Hyfforddiant priodol? Talent? Anogaeth? Bydd yr ymweliad Nabod Ein Diwydiannau yma’n eich cyflwyno i ddetholiad o entrepreneuriaid llwyddiannus fydd yn sôn am yr hyn oedd yn arbennig yn yr hyn wnaethon nhw ac am sut y gallwch chi ymgorffori hynny yn eich strategaethau chi.

Prif siaradwr y digwyddiad fydd un o gyn-fyfyrwyr y Princes Trust, Gareth Jones, Pencampwr Entrepreneuriaid Cymru 2015 sydd erbyn hyn yn Brif Ymgynghorydd Ysgrifennydd Economi’r Cynulliad newydd. Byddwn ni hefyd yn cyflwyno astudiaeth achos ar gwmni penodol.

Mae croeso i gynrychiolwyr busnesau sefydlog a newydd, ynghyd ag entrepreneuriaid newydd, ddod i’r digwyddiad unigryw o entrepreneuraidd yma i sefydlu cysylltiadau a rhannu syniadau.

Mae’r digwyddiad i’w gynnal yng Nghanolfan Menter ICE sy’n ofod, yn gymuned, yn lle yn eich amserlen, i chi wneud pethau a gweld eich gwaith caled a’ch sylw i’ch syniadau’n dwyn ffrwyth.

Gwelediageth ICE yn 2011 oedd bod yn ganolfan i bobl ddod at ei gilydd gyda bwriadau, i weithio’n galed i ddatblygu busnesau ac i greu gwaith i bobl leol.

Eleni fe fu i adroddiad annibynnol ddangos bod ICE Cymru wedi helpu creu mwy na 300 o swyddi ers ei sefydlu yn 2012. Fe amcangyfrifwyd fod effaith GVA net y gweithgarwch yma’n £13.5m. Yn nhermau ariannol mae hyn yn elw o £25-30 ar bob £1 o fuddsoddiad.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlWaste not, want not, don’t bin it, sell it! OR Maximise your bottom line through sustainable thinking.
Date / Dyddiad:2 November 2016 (Tues AM Session)
Location / Lleoliad:Ruthin

Description:CJ Timber have almost made an art form out of combining sustainability with their bottom line. The phrase ‘nothing leaves site without an invoice’ is their mantra.

However the process required to do this well is highly strategic but also quite scientific. CJ Timber will demonstrate their infectious enthusiasm and their success with this IWI visit and show how you can convert ‘waste’ into revenue.

With a special guest slot by Dr Derek Palmer who invented ’Amoxicillin’ and the “low temperature additive to washing powder’ this IWI event is sure to stimulate inventive thinking and delegates will be challenged and encouraged to participate in this interactive session.

CJ Timber will also host the event in a unique way where all materials for the event will be sustainable!

In 2014 CJ Timber received the Daily Post Award for “Growth through Innovation” and in 2013 they were runners up in the Timber industry’s Sustainability category. This Summer they have been awarded a KTP through Bangor University to work upon a novel method of drying “home grown” timber for the construction industry and are also very active in the Welsh Initiative of Beacon (Plants to Energy) program.

With a UK wide profile CJ Timber has been in business for over 60 years, they are the largest machine round timber fence post and timber fencing manufacturer and supplier in the UK with a host of supplementary products all sourced from sustainable forests in the UK.

www.cjtimber.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Afrad pob Afraid. Gwerthwch o nid ei daflu o!
NEU Gwnewch fwy o elw drwy feddwl yn gynaladwy.

Mae cyfuno cynaladwyedd gydag elw bron â bod yn grefft i gwmni CJ Timber. Yn wir, mae’r ymadrodd ‘does dim byd yn gadael y safle heb anfoneb’ wedi dod yn broffes iddyn nhw.

Fodd bynnag, mae’r broses sydd ei hangen i wneud hyn yn dda yn strategol iawn ac yn eithaf gwyddonol hefyd. Ar yr ymweliad hwn yng ngofal Nabod ein Diwydiannau bydd CJ Timber yn dangos eu brwdfrydedd heintus a’u llwyddiant ac fe gewch chi weld drosoch chi eich hun sut mae troi ‘gwastraff’ yn geiniogau.

Yn ychwanegol at hyn, bydd y gwr gwadd Dr Derek Palmer hefyd yn ymuno â ni. Dyma’r dyn a ddyfeisiodd ’Amoxicillin’ a’r “ychwanegyn tymheredd isel i bowdwr golchi”. Mae’r ymweliad hwn yn siwr o danio’ch dychymyg. Bydd y sesiwn yn un ryngweithiol, a byddwn yn eich annog a’ch herio i gymryd rhan.

Bydd CJ Timber hefyd yn cynnal y digwyddiad mewn ffordd unigryw gyda’r holl ddeunyddiau yn gynaladwy!

Yn 2014 bu i CJ Timber dderbyn gwobr y Daily Post am “Dwf drwy Arloesi” ac yn 2013 daeth y cwmni yn ail yng nghategori Cynaladwyedd y diwydiant coed. Yr haf yma fe ddyfarnwyd Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth iddyn nhw drwy Brifysgol Bangor i weithio ar ffordd newydd o sychu coed “cartref” ar gyfer y diwydiant adeiladau. Roedden nhw hefyd yn weithgar iawn yng nghynllun y fenter Gymreig Beacon (Ynni o Blanhigion).

Bu CJ Timber yn masnachu ers trigain mlynedd ac maen nhw’n adnabyddus ledled y Deyrnas Gyfunol. Nhw yw’r cwmni mwyaf ym Mhrydain sy’n gwneud a chyflenwi pyst ffens crynion wedi eu gwneud â pheiriant ynghyd â ffensys coed. At hyn, mae ganddyn nhw lwyth o gynnyrch ategol wedi eu gwneud o goed sy’n tarddu o goedwigoedd cynaladwy ym Mhrydain.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlThe Modern Slavery Act doesn’t concern my Welsh business.....with Eversheds
Date / Dyddiad:9 November 2016 (Weds AM Session)
Location / Lleoliad:Cardiff

Description:The Modern Slavery Act has signalled a new push in the fight against slavery and trafficking- including a duty on businesses to play their part in stopping modern slavery in global supply chains. The pressure on employers to act is mounting further and there is growing corporate scrutiny and media interest in organisations who are perceived as not taking appropriate steps to tackle slavery and trafficking.

Many commercial organisations in Wales will be preparing to report under the Act for the first time either later in 2016 or 2017 and this session will examine how organisations are responding and practical lessons learnt.

The IWI visit with Eversheds will offer best practice preparation tips covering:

- the growing significance of human rights to business
- a recap of the duty to report under the Modern Slavery Act
- how have businesses responded to the new reporting duty
- the challenge of risk assessing your value/supply chain
- a practical step-by-step approach when preparing to report
- the risks of non-compliance
- Eversheds business and human rights survey - on the right path

Eversheds is one of the largest full service law firms in the world, acting for the public and private sector. We are pioneers in flexible working, dispute management, project management, online services and working globally. With a major presence in Cardiff we have offices across the UK, Europe, Middle East, Africa and Asia. We have four main practice groups: company commercial, human resources, litigation and dispute management and real estate.

www.eversheds.com

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Does a wnelo’r Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern ddim byd â’m busnes i . . .

Mae’r Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern yn arwydd o ymdrech newydd yn y frwydr yn erbyn caethwasiaeth a masnachu pobl. Bellach mae dyletswydd ar fusnesau i wneud eu rhan i roi terfyn ar gaethwasiaeth fodern mewn cadwyni cyflenwi byd eang. Mae pwysau cynyddol ar fusnesau i weithredu, ac mae mwy o graffu corfforaethol a diddordeb cyfryngol mewn mudiadau y tybir nad ydyn nhw’n cymryd y camau priodol i fynd i’r afael â chaethwasiaeth a masnachu pobl.

Bydd sawl mudiad corfforaethol yng Nghymru yn paratoi i adrodd yn ôl o dan y Ddeddf am y tro cyntaf naill ai yn hwyrach ymlaen yn 2016 neu yn 2017. Bydd y sesiwn hon yn edrych ar ymateb mudiadau ac ar y gwersi ymarferol sydd wedi eu dysgu.

Bydd yr ymweliad hwn ag Eversheds wedi ei threfnu gan Nabod ein Diwydiannau yn edrych ar yr arferion gorau wrth baratoi ar gyfer y Ddeddf, gan gynnwys:

- perthnasedd cynyddol hawliau dynol i fusnesau
- ailedrych ar y ddyletswydd i adrodd yn ôl o dan y Ddeddf Gaethwasiaeth Fodern.
- sut mae busnesau wedi ymateb i’r ddyletswydd newydd hon
- yr her o gynnal asesiad risg ar eich cadwyn gyflenwi
- ffordd ymarferol, cam wrth gam, o fynd ati i lunio adroddiad
- peryglon peidio â chydymffurfio
- Arolwg busnes a hawliau dynol Eversheds – ar y trywydd cywir

Mae Eversheds yn un o gwmnïau cyfreithiol gwasanaeth cyflawn mwyaf y byd ac yn gweithio ar ran y sector gyhoeddus a’r sector preifat. Rydym ni’n arloeswyr ym maes gweithio hyblyg, rheoli anghydfod, rheoli prosiectau, gwasanaethau ar-lein a gweithio byd-eang. Mae gennym ni bresenoldeb amlwg yng Nghaerdydd a swyddfeydd ledled Prydain, Ewrop, y Dwyrain Canol, Affrica ac Asia. Rydym ni’n gweithio mewn pedwar prif faes cyfreithiol: cwmnïau a chorfforaethol, adnoddau dynol, ymgyfreithio a rheoli anghydfod, ac eiddo tirog.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan


Title / TeitlTaxi, Take-Off and Landing Hoshin Kanri at Zodiac Seats UK
Date / Dyddiad:23 November 2106 (Wed AM Session)
Location / Lleoliad:Cwmbran

Description:Zodiac Seats UK, part of the Zodiac Aerospace Group (30,000 employees, €4 billion+ consolidated sales revenue) is a premium manufacturer of First Class and Business Class seating systems.

Our UK facilities in Cwmbran (South Wales), Camberley (South England) and Brackley (South England) employee in excess of 1,700 people, housing the full design, development, manufacturing, marketing and aftermarket support of these systems.

Our experience in turning innovative concept designs into reality means Zodiac Seats UK has become one of the industry leaders in the Premium Aircraft Seating Segment, with prestigious customers such as British Airways, Emirates Airlines, Cathay Pacific, Lufthansa, American Airlines, to name just a few.

As our business grows over the next 5 years, a key challenge we face is to ensure our processes are both stable and predictable, maximising efficiency throughout all of our operations.......our solution?, To embark on a journey to deploy strategic objectives via Hoshin Kanri.

Now 3 years into the journey we are deploying strategic objectives across our four value streams and have the two rhythms of improvement, breakthrough and continuous active within our organisation.
With a focus on assuring quality into everything we do, maintaining balanced scorecards and empowering our people; our business alignment and organisation is improving.

Our journey is one that we want to share with you, to give you an insight into our ’past’, ’present’ and ’future’ business.
We would like to welcome you to our event, hosted by Angie Norman, Head of Continuous Improvement (and a member of the UK Executive Management Team), where you will have the opportunity to really discover how we are changing our business, with a tour of our facilities, followed by a buffet lunch.

We look forward to welcoming you to Zodiac Seats UK.

www.zodiacaerospace.com/en

Cost: £20 + vat = £24
(Includes networking lunch)

Please note Host companies have final veto on delegates for their visits.

For any online booking issues or queries contact Bill Jones (details below)

Disgrifiad:Tacsi, Codi a Glanio – defnyddio Hoshin Kanri yn Zodiac Seats UK,
Zodiac Aerospace, Cwmbrân

Mae Zodiac Seats UK yn rhan o’r Zodiac Aerospace Group (30,000 o weithwyr, €4 bilwn+ o refeniw o werthiannau cyfun) ac yn gynhyrchydd blaenllaw systemau seddi dosbarth cyntaf a dosbarth busnes.

Mae’r cyfleusterau sydd gennym ni ym Mhrydain – yng Nghwmbrân (De Cymru) Camberley (De Lloegr) a Brackley (De Lloegr) yn cyflogi mwy na 1,700 o bobl. Yma caiff y systemau seddi eu dylunio, eu datblygu, eu gweithgynhyrchu a’u marchnata, a dyma lle caiff y cymorth ôl-farchnata ei ddarparu hefyd.

Mae ein profiad o droi dyluniadau cysyniadol arloesol yn realiti yn golygu bod Zodiac Seats UK wedi dod yn flaenllaw iawn yn y diwydiant o gynhyrchu’r seddau gorau i awyrennau. Yn wir, mae enwau mawr fel British Airways, Emirates Airlines, Cathay Pacific, Lufthansa, American Airlines ymhlith eu cwsmeriaid.

Wrth i’n busnes dyfu dros y pum mlynedd nesaf, un her fawr i ni fydd sicrhau bod ein prosesau yn sefydlog ac yn rhagweladwy. At hyn, bydd angen sicrhau fod pob agwedd o’n gwaith mor effeithlon ag y gallai fod. A’n hateb? Dechrau rhoi amcanion strategol ar waith drwy gyfrwng Hoshin Kanri.

Nawr, dair blynedd i mewn i’r daith honno rydym ni’n rhoi amcanion strategol ar waith ym mhob un o’n pedwar ffrwd gwerth. At hyn, mae’r ddau wahanol gysyniad o wella ar waith yn y mudiad hefyd, sef gwella rhagoriaethol a gwella parhaus.

Gyda phwyslais ar sicrhau ansawdd ym mhob agwedd o’n gwaith, cael cardiau sgorio cytbwys a grymuso’n pobl, mae ein mudiad ac aliniad y busnes yn gwella.

Ac fe hoffem ni i chi ddod ar beth o’r daith hon gyda ni, a chael cipolwg ar ein busnes yn y ‘gorffennol,’ y ‘presennol’ a’r ‘dyfodol.’

Yn hyn o beth fe hoffem ni eich gwahodd i’n digwyddiad yng ngofal Angie Norman, Pennaeth yr Adran Wella Parhaus (ac aelod o Dîm Rholi Gweithredol y Deyrnas Gyfunol) Bydd cyfle i chi ddarganfod go iawn sut rydym ni’n newid ein busnes, gweld y safle a mwynhau cinio bwffe i ddilyn.

Rydym ni’n edrych ymlaen at eich croesawu chi i Zodiac Seats UK.

Cost / Cost:£24
Further info:Bill Jones, IWI Programme Manager (on behalf of WG)
Tel / Ffôn:07788 917934
Email / E-bost:bjones@kinetic3.co.uk
 
Book Now / Bwcio rŵan